Jak podkreślają Pracodawcy RP wprowadzenie w życie tego pomysłu spowoduje zwiększenie wydatków po stronie ZUS. Poselski projekt przewiduje, że (podobnie jak w obecnym stanie prawnym) pracodawca nie mógłby odmówić udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego. – Może to stanowić barierę w korzystaniu z tego uprawnienia. Wówczas pracodawca będzie musiał się liczyć z nieobecnością pracownika nawet przez dwa miesiące, co jest sporym problemem zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dlatego czterokrotne wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego może wręcz negatywnie wpłynąć na zainteresowanie tym instrumentem – komentuje pomysł ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Niewielu uprawnionych ojców korzysta z dodatkowego urlopu (z wyliczeń ZUS wynika, że w 2010 r. było to ok. 6 proc., a w I kw. 2012 r. – 7 proc.). W ocenie Pracodawców RP ważniejsze od urlopów macierzyńskich czy ojcowskich, które czasowo wyłączają pracowników z życia zawodowego i nierzadko powodują dezaktualizację ich kompetencji, są żłobki. W Polsce odsetek dzieci do lat 3 korzystających ze żłobków lub innych form opieki instytucjonalnej wynosi 8,6 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. Należy podkreślić, że tego rodzaju formy faktycznie umożliwiają łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi oraz mogą pozytywnie wpłynąć na poziom dzietności społeczeństwa.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl