Odpowiedź: Nie. Pracodawca zatrudniający więźnia na podstawie umowy z więzieniem nie ma obowiązku złożenia PIT-11.

Uzasadnienie: Zgodnie z dyspozycją art. 121 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), skazany może pracować na podstawie skierowania lub innych umów lub prowadzić działalność gospodarczą. Szczegółowe zasady zatrudnienia skazanych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, poz. 242 z późn. zm.) dalej: r.s.z.z.s. Jak wynika z zapisów § 5 ust. 1 r.s.z.z.s. dyrektor zakładu karnego określa w formie pisemnej warunki zatrudnienia. Dokonuje tego na wniosek skazanego, zawierającego potwierdzenie od pracodawcy, że zamierza zawrzeć z nim wybrany stosunek prawny.
Pisemna akceptacja tych warunków przez skazanego i zatrudniającego jest podstawą do wyrażenia przez dyrektora zgody na wykonywanie pracy.
Jak w skazano w § 7 r.s.z.z.s. wynagrodzenie skazanego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, pracodawca przekazuje wraz z listą płac do zakładu karnego, w którym on przebywa, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Natomiast w przypadku świadczenia pracy na mocy umów cywilnych lub o pracę nakładczą, wynagrodzenie jest wypłacane w terminie określonym w porozumieniu.
Jednakże z regulacji art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wynika, że poboru zaliczek miesięcznych od należności za pracę przypadającej skazanym i tymczasowo aresztowanym - jako płatnicy - dokonują zakłady karne oraz areszty śledcze. Na tych podmiotach, jako płatnikach, ciąży również obowiązek wystawienia informacji imiennych sporządzonych wg ustalonego wzoru (art. 39 u.p.d.o.f.).

Jastrząb Marta