Z dniem 18 stycznia 2009 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) – dalej r.p.d.o., określające rodzaje prac, przy których zachodziła konieczność asekuracji pracownika.
Wprowadzony ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) art. 225 § 2 k.p. przewiduje, że wykaz rodzajów prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego i wymagających wykonywania ich przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji powinien ustalić pracodawca po konsultacji z pracownikami (ich przedstawicielami), uwzględniając przepisy dotyczące danej dziedziny działalności gospodarczej.
Oprócz przepisów branżowych dostosowanych do zakresu działalności danego zakładu pracy, pracodawca może uwzględniać także rodzaje prac wyszczególnione w załączniku do r.p.d.o., nie na zasadzie wymagań litery prawa, lecz przydatnych wskazówek.
Przykładowy wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby przydatny w zakładzie pracy:

  1. Prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych.
  2. Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
  3. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).
  4. Prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem.
  5. Prace przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem.
  6. Prace przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem.
  7. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych, z wyłączeniem prac stale wykonywanych przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy (laboratoria, stacje prób).
  8. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
  9. Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m.