Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe osoby niepełnosprawnej?

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: obliczeń wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności należy dokonać identycznie jak w przypadku pracowników nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzasadnienie: do do zasady zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - dalej u.r.z.n. obowiązuje zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych osób niepełnosprawnych. Tę regulację stosujemy do wszystkich pracowników niepełnosprawnych bez względu na stopień ich niepełnosprawności.

Czytaj: Od 10 lipca niepełnosprawny znów będzie pracował krócej

Zakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych nie ma charakteru bezwzględnego. Zgodnie z art. 16 u.r.z.n. na wniosek pracownika niepełnosprawnego lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą może wyrazić zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi niepełnosprawnemu (identycznie jak pracownikowi, który nie ma orzeczenia o niepełnosprawności) przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

- 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy ( w tej wysokości dodatek obowiązuje również w sytuacji przekroczenia norm średniotygodniowych)

- 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Czy z pracownikiem niepełnosprawnym można podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej?

W jaki sposób należy uregulować przyznawanie osobom niepełnosprawnym ryczałtów na używanie własnego pojazdu?

Czy pracownicy niepełnosprawni, posiadający zgodę lekarza na dłuższą pracę, muszą kolejny raz składać wniosek do pracodawcy o wydłużenie czasu pracy?