Pracodawca zatrudniał pracownika będącego osobą niepełnosprawną, na którego otrzymywał dofinansowanie z PFRON. Pracownik rozwiązał umowę o pracę. Po kilku miesiącach ponownie zgłosił się do tego pracodawcy celem podjęcia pracy.
Czy pracodawca może ponownie ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON?
 
Odpowiedź: w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, na którego pracodawca pobierał we wcześniejszym okresie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON, istnieje możliwość uzyskiwania refundacji pensji przez pracodawcę, przy ponownym spełnieniu wszystkich ustawowych warunków, w szczególności wykazaniu tzw. efektu zachęty.
 
 
Uzasadnienie: dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE, jest udzielane od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1). Przepisy krajowe regulują najważniejsze zasady przyznawania refundacji w art. 26a-26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - dalej u.r.z.n.

Jednym z warunków uzyskania refundacji pensji niepełnosprawnego pracownika jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Od tego zależy, czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie na nowozatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, czy nie.

Istnienie efektu zachęty wykazuje się:

  • metodą ilościową lub
  • metodą jakościową.

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy muszą wykazywać efekt zachęty ilościowy -  wzrost zatrudnienia pracowników ogółem w stosunku do średnich stanów zatrudnienia ogółem z wcześniejszych 12 miesięcy. Dlatego też pracodawca od stycznia 2015 r. we wniosku Wn-D ma obowiązek wykazać stan zatrudnienia tylko w poz. 39 i 41 wniosku Wn-D.

W razie niemożności wykazania efektu zachęty metodą ilościową należy spróbować wykazać ten efekt metodą jakościową.

Zgodnie z art. 26b ust. 4 i 5 u.r.z.n., efekt zachęty istnieje, jeżeli wykaże się, że osoba niepełnosprawna, na którą pracodawca zamierza uzyskać dofinansowanie, podjęła zatrudnienie na etacie (wakacie, stanowisku pracy w rozumieniu zakresu obowiązków), który został zwolniony przez inną osobę w wyniku:

  • rozwiązania umowy o pracę: z przyczyn określonych w art. 52 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. - bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
  • na mocy porozumienia stron,
  • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • z upływem czasu, na jaki została zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
  • wygaśnięcia umowy o pracę,
  • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Jeżeli więc umowa o pracę z pracownikiem (pełnosprawnym lub niepełnosprawnym) zostaje rozwiązana w powyższy sposób, to „na miejsce” takiego pracownika można zatrudnić nowego pracownika niepełnosprawnego i nie trzeba wtedy wykazywać efektu zachęty metodą ilościową.

Efekt zachęty ustala się jednokrotnie w związku z okresem zatrudnienia pracownika (w tym przejęcia go na podstawie art. 23¹ k.p.) do czasu ustania zatrudnienia lub zmiany statusu pracownika. Efektu zachęty nie wykazują jednak pracodawcy, dla których dofinansowanie do wynagrodzeń nie stanowi pomocy publicznej.

W przypadku ponownego zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy wykazać efekt zachęty w miesiącu ponownego zatrudnienia. Z kolei w przypadku utraty statusu pracownika jako osoby niepełnosprawnej (upłynięcia ważności orzeczenia) efekt zachęty zostaje zachowany wyłącznie w przypadku przedstawienia kolejnego orzeczenia – bez względu na datę jego wydania – z którego będzie wynikało, że niepełnosprawność istniała w okresie między tymi orzeczeniami, a pracownik pozostawał w zatrudnieniu.

Dlatego też w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego, na którego pracodawca pobierał we wcześniejszym okresie dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON, istnieje możliwość uzyskiwania refundacji pensji, przy ponownym spełnieniu wszystkich ustawowych warunków, w szczególności wykazaniu tzw. efektu zachęty.