Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zasady zatrudniania pracowników przez pracodawcę będącego agencją pracy oraz kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej określa ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 360) - dalej u.z.p.t. Jej przepisy stanowią, że agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Jednocześnie ustawa dopuszcza zawieranie z osobami kierowanymi do pracodawcy użytkownika umów prawa cywilnego (art. 26 u.z.p.t.). Ze względu na art. 8 pkt 1 u.z.p.t osobie takiej nie można jednak powierzać na rzecz pracodawcy użytkownika wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p.
Prace szczególnie niebezpieczne, w rozumieniu art. 23715 k.p., zdefiniowane są w § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.b.h.p., zgodnie z którym przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace wymienione w r.b.h.p. oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne. Ponadto, zgodnie z r.b.h.p. pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy, przy czym w samym r.b.h.p. zdefiniowane są cztery rodzaje prac o takim charakterze:
1. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
2. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
3. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, którymi w szczególności są substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
4. prace na wysokości.

Mając powyższe na uwadze, przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, należy ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i dopiero na tej podstawie podjąć decyzję o możliwości powierzenia konkretnej pracy. Należy się też upewnić, czy nie występują dodatkowe elementy, które spowodowałyby ograniczenia w tym zakresie jak np.: konieczność wymiany butli LPG przez kierowcę wózka widłowego, praca na wysokości operatora suwnicy, używanie niebezpiecznych substancji chemicznych (np. acetylenu) podczas spawania lub wodoru podczas zgrzewania. Gdyby takie przeszkody wystąpiły, zatrudnianie osób przy tych pracach byłoby zabronione, nawet jeśli osoby te posiadałyby aktualne uprawnienia kwalifikacyjne.
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych jest jednym z częściej kontrolowanych zagadnień przez inspektorów pracy i jest porównywany z zagrożeniami zidentyfikowanymi podczas analizy ryzyka zawodowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Z problematyki zatrudnienia tymczasowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł