Pożyczka na utworzenie nowego stanowiska pracy
\

Podmioty wskazane w ustawie mogą ubiegać się o pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

O pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, mogą ubiegać się:

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,

– żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

– niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy nie może zostać udzielona podmiotom, które:

1) zalegają ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;

2) zalegają z opłacaniem należnych składek;

3) zalegają z opłacaniem podatków i innych danin publicznych;

4) były karane, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Pożyczka nie będzie również udzielona, jeśli pracodawca korzystał już z innych form dofinansowania do tworzonego stanowiska pracy, na które ubiega się o pożyczkę.

(...)

To tylko fragment komentarza. Całość dostępna w publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zamów bezpłatną prezentację programu >>>

Data publikacji: 9 września 2014 r.