Potrzebne jest stworzenie nowej, spójnej i kompleksowej polityki senioralnej. Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą Polski, która jest skutkiem dynamicznych zmian w strukturze demograficznej ludności, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako priorytet swoich prac uznało weryfikację i aktualizację założeń oraz stworzenie programu polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku.

Przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołana została i funkcjonuje Rada ds. Polityki Senioralnej, będąca forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa. W ramach Rady działa Zespół tematyczny do spraw opracowywania kierunków polityki społecznej wobec osób starszych, w celu weryfikacji i aktualizacji założeń polityki senioralnej.

Do głównych wyzwań Zespołu należy ustalenie i zdefiniowanie granicznego wieku starości i osoby starszej oraz wieku przygotowania do okresu starości, oraz ukierunkowanie polityki społecznej wobec osób starszych do dwóch grup – osób samodzielnych i niesamodzielnych, wyodrębnionych na podstawie istniejących w prawie kryteriów.

Odbyły się już trzy spotkania Zespołu. Prace nad przygotowaniem założeń będą kontynuowane w ramach kolejnych cyklicznych spotkań. Wypracowany dokument zostanie opublikowany oraz poddany szerokim konsultacjom społecznym.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 9 września 2016 r.