Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 grudnia 2012 r. Podczas niego podsumowano działania Rady w latach 2009-2012.

W tym okresie odbyło się 19 posiedzeń, na których podejmowano rozmaite projekty badawcze, m.in.: analizę działalności rad zatrudnienia, badanie systemów imigracji i ich dopuszczania do rynku pracy, rozwiązania flexicurity, monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowanie metodologii badania efektywności form przeciwdziałania bezrobociu.

Tematami posiedzeń były też m.in.: raport z wdrażania Krajowego Programu Reform, cele i założenia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i tworzenie spółdzielni socjalnych, programy „Solidarność pokoleń”, „Młodzi na rynku pracy”, „Partnerstwo dla pracy” sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, założenia do zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podczas ostatniego posiedzenia Sekretarz Stanu Jacek Męcina zaprezentował Radzie założenia nowej polityki rynku pracy, uwzględniające zwiększenie wskaźników efektywności w działaniach Publicznych Służb Zatrudnienia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 19 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 19 grudnia 2012 r.