Studium przypadku firmy, będącej laureatem piątego rankingu odpowiedzialnych firm, przygotowanego przez Gazetę Prawną, Akademię Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz zdobywcy wielu innych nagród za działalność na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju. Artykuł powstał na podstawie raportów GTP oraz publikacji biura prasowego GTP.

Wizerunek firmy, dbającej o kwestie społeczne, zyskiwał w ostatnich latach na znaczeniu, stając się obecnie sine qua non każdej strategii marketingowej. Coraz więcej odpowiedzialnych przedsiębiorstw stawia sobie za cel harmonijne łączenie aspektów stricte biznesowych z działaniami proekologicznymi czy na rzecz społeczności lokalnych. Jednak w niektórych firmach takie zamierzenia realizowane były już lata temu, zanim jeszcze pojęcie CSR weszło do potocznego obiegu. Dobrym przykładem wydaje się być tu Telekomunikacja Polska S.A. Trudno nie docenić jej wkładu chociażby w powszechnie znany projekt budowy społeczeństwa informacyjnego czy pominąć systematyczne działania na rzecz niepełnosprawnych i chorych dzieci.
Zgodnie z deklaracjami Grupy TP, "celem firmy jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych technologii."  Głoszone przez firmę misja i wartości opierają się na ponadczasowych normach etycznych i wartościach, wspierających zarówno realizację celów biznesowych, jak i budowanie relacji z otoczeniem. Wartości takie, jak bezpośredni, uczciwy, inspirujący, przyjazny i dynamiczny traktowane są zarówno jako wyznacznik sukcesu, jak i standard działania, jak się wydaje, sprawdzając się również w praktyce.

Charakterystyka TP
Telekomunikacja Polska S.A. powstała na przełomie lat 1991/1992 w wyniku podziału państwowego przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon (PPTT). W 1998 r. zmieniła strukturę własności, a jej akcje wprowadzone zostały do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejne sprzedaże pakietów akcji zakończyły w 2010 r. prywatyzację spółki, której partnerem strategicznym zostało konsorcjum France Telecom.
Telekomunikacja Polska jest obecnie największą w Polsce firmą z branży telekomunikacji i IT. Należy także do największych, dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw, działających we wszystkich segmentach polskiego przemysłu telefonicznego i telekomunikacyjnego. Spółka działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu i transmisji danych, oferując specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej.
TP stanowi trzon Grupy TP, będącej także największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. W jej skład, oprócz Telekomunikacji Polskiej, wchodzą następujące spółki zależne: Polska Telefonia Komórkowa Centertel, Wirtualna Polska, Fundacja Orange, Contact Center, TP Emitel, TP Invest, PayTel, Marketplanet (Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.), TP TelTech, Telefony Podlaskie, TP Edukacja i Wypoczynek, Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, Orange Customer Service, Integrated Solutions.

Czym jest CSR?
Odpowiedzialny biznes określany jest jako „dobrowolna strategia, uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym”.
Jako kluczowe pojęcie, przy omawianiu kwestii CSR, podaje się najczęściej pełną dobrowolność realizowania jej wytycznych, niewynikającą bynajmniej z ustawodawstwa czy wymogów prawnych. Jak wynika z powyższego, firmy mogą angażować się w działalność na rzecz biznesu odpowiedzialnego społecznie, ale nie mają takiego obowiązku. Wiele z nich jednak decyduje się na zaimplementowanie CSR do strategii biznesowej z racji niezaprzeczalnych, długofalowych korzyści. Należą do nich m.in.:
a.    wzrost zainteresowania inwestorów, dla których wiarygodność finansowa firmy jest niejednokrotnie uzależniona od jej wiarygodności społecznej,
b.    zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy spowodowana zaufaniem do firmy, jej wizerunku i marki,
c.    poprawa relacji ze społecznościami i władzami lokalnymi (uczestnictwo w ich życiu i podejmowanie inwestycji społecznych umożliwia pozyskanie przychylności mieszkańców oraz zaufania władz samorządowych),
d.    budowanie przewagi konkurencyjnej, także na rynkach światowych, wynikające z powszechnego traktowania realizacji polityki CSR jako atutu,
e.    wzrost poziomu kultury organizacyjnej firmy (podejmowanie inicjatyw społecznych sprawia, że firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy, co z kolei wpływa na kształtowanie się kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i transparentności),
f.    kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników (działania podejmowane w ramach CSR stanowią jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników),
g.    pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników spowodowane poprawą wizerunku firmy w oczach pracowników i kandydatów do pracy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest, wbrew pozorom, domeną wielkich korporacji. Wiele małych firm o lokalnym rodowodzie angażuje się w rozwiązywanie lokalnych problemów, niedefiniując swoich działań jako CSR. Odpowiedzialny biznes może być realizowany przy użyciu różnych narzędzi i środków w ścisłym powiązaniu z preferencjami i profilem działalności firmy. Do najszerzej stosowanych należą:
a.    kampanie społeczne, czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia za pomocą mediów jako środka przekazu,
b.    marketing zaangażowany społecznie, będący uwzględnianiem w działalności firmy zarówno celów marketingowych, jak i potrzeb społecznych,
c.    programy etyczne, mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości,
d.    nadzór korporacyjny, definiowany jako zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i koordynowania zachowań udziałowców, współdziałających z kadrą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed firmą zadań,
e.    eko-znakowanie i znakowanie społeczne, polegające na umieszczaniu na opakowaniach/etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności,
f.    inwestycje społecznie odpowiedzialne, uwzględniane przez analityków giełdowych w analizie przedsiębiorstwa kryteriów oceny możliwości długotrwałego wzrostu wartości firm na podstawie wyników społecznych i ekologicznych.

Początki CSR w TP

Będąc operatorem narodowym, TP od początku działalności część wypracowanych zysków przeznaczała na cele społeczne w formie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego - fundacji, stowarzyszeń i pokrewnych instytucji. Zaangażowanie spółki w społeczną odpowiedzialność biznesu obejmowało także praktyki, polegające na rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych za pomocą środków innych niż finansowe.
TP od początku aktywnie uczestniczyła w procesie przemian społecznych. Udostępniając szerokopasmowy Internet i wiele innych innowacyjnych usług, wspierała budowę społeczeństwa informacyjnego oraz edukację informatyczną społeczeństwa, walcząc z wykluczeniem cyfrowym. Angażowała się w różnorodne programy społeczne i charytatywne ukierunkowane na pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym oraz edukacyjne, mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do nowoczesnej edukacji i rozwiązywanie problemów społeczności szkolnych. W TP zauważono także problemy osób niepełnosprawnych. Starano się im zaradzić, wprowadzając nowoczesne produkty i usługi, umożliwiające tej grupie społecznej dostęp do telefonu, komputera i Internetu, a tym samym umożliwiając partycypację w życiu społecznym. Poprzez stałą działalność sponsorską w dziedzinie muzyki, filmu i sportu, TP wspierała inicjatywy, przybliżające społeczeństwu kulturę i historię narodową.
Skala działalności prospołecznej sprawiła, że w 2005 r. Grupa TP zdecydowała się rozdzielić działalność biznesową od społecznej, powołując w tym celu fundację. Zadaniem Fundacji Grupy TP (obecnie Fundacja Orange) miało być aktywne uczestnictwo w życiu społecznym realizowane poprzez autorskie programy oraz wspieranie wartościowych działań organizacji pozarządowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, krzewienia kultury oraz w zakresie pielęgnowania i ochrony dziedzictwa narodowego.
Jednocześnie, rozpoczynając od 2005 r., TP zaczęła prezentować swoje praktyki w formie kolejnych edycji raportu rocznego, którego zadaniem było ukazanie w sposób transparentny i kompletny strategii przedsiębiorstwa, jego polityki społecznej i działań w zakresie CSR w stosunku do głównych grup interesariuszy z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, społecznego oraz ekologicznego. Istotne wydaje się w tym miejscu skupienie uwagi na pierwszym raporcie, ponieważ zawarte w nim zasady legły u podstaw innych dokumentów i były konsekwentnie realizowane w kolejnych latach.
Jak już wspomniano, obserwując różnorodność działań prospołecznych TP, niemożliwością wydaje się ich ścisłe skategoryzowanie. Mając na uwadze powyższe, na potrzeby niniejszego artykułu, poszczególne inicjatywy zostały umownie zakwalifikowane w dość obszerne kategorie, przy czym często mogą się one przenikać.

Raport społecznej odpowiedzialności TP
Raport z 2005 r. ukazuje wizję i strategię wdrożenia w GTP filozofii myślenia i zarządzania w kategoriach odpowiedzialnego biznesu, której celem miało być budowanie przyjaznych i silnych relacji z poszczególnymi interesariuszami firmy, a tym samym zwiększenie wartości firm Grupy. Założenie tym bardziej istotne, że w owym czasie Telekomunikacja borykała się z wizerunkiem skostniałego monopolisty, który był negatywnym dziedzictwem przedsiębiorstwa państwowego. Sytuacja taka daleka była od oczekiwań otoczenia społecznego firmy oraz wizji Zarządu.
Jako podstawowe wartości Grupy TP, określono: bliskość, solidność i innowacyjność. W oparciu o wizję, zasadę strategiczną oraz podstawowe wartości, spółka zidentyfikowała i zobowiązała się do kierowania poniższymi zasadami:
a.    prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami etyki,
b.    uczciwej konkurencji,
c.    dbałości o pracowników,
d.    wysokich standardów zarządzania i ładu korporacyjnego,
e.    bezwzględnej walki z korupcją,
f.    apolityczności,
g.    dbałości o środowisko naturalne.
W swoim raporcie TP podsumowuje rezultaty przeprowadzonych przez siebie działań w stosunku do wszystkich grup interesariuszy, a także szeroko pojętego otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.

Kodeks etyki
Zasady, ujęte w "Raporcie społecznej odpowiedzialności TP", legły u podstaw przyjętego w tym samym roku Kodeksu Etyki (KE), zawierającemu katalog uniwersalnych i wspólnych dla całej Grupy France Telecom zasad etycznych i wzorów postępowania. Intencją, przyświecającą wprowadzeniu KE, była chęć przeciwdziałania korupcji, zwiększenia zaufania pracowników, klientów i dostawców wobec firmy poprzez kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wdrożeniu dokumentu towarzyszyło zaimplementowanie adekwatnych mechanizmów organizacyjnych i kontrolnych, ograniczających ryzyko występowania niepożądanych zachowań.

Zarządzanie
Konieczność przekształcenia firmy z konserwatywnego monopolisty w efektywnie działające i nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo wymagało wprowadzenia zasadniczych, długofalowych zmian zarówno w sferze miękkiej, związanej z kulturą organizacyjną, jak i twardymi aspektami zarządzania Dążenie do wprowadzenia efektywnych, przejrzystych, sprawdzonych na świecie narzędzi zarządzania jakościowego i procesowego doprowadziło do otrzymania przez GTP stosownych certyfikatów.

Klienci
Zarządzanie satysfakcją wspierane jest przez systematycznie prowadzone jej badania, obejmujące wszystkie aspekty działalności spółki. Szczególny nacisk położony jest zwłaszcza na podniesienie satysfakcji klientów z produktów i usług oferowanych przez GTP. Jej monitorowaniu służą różnorodne programy zarówno identyfikujące oczekiwania klientów, jak i rozpoznające obszary, wymagające poprawy. Ponadto realizowane są różnorodne inicjatywy, mające na celu poprawę zadowolenia klientów.
GTP prowadzi także regularny dialog z przedstawicielami organizacji konsumenckich i rzecznikami konsumentów, które stanowią forum wymiany poglądów, dotyczących usług i standardów obsługi klientów. Prowadzone rozmowy pomagają poszerzyć wiedzę TP na temat potrzeb klientów, jak również wpływają pośrednio na ograniczenie ryzyka wystąpienia sporów i postępowań sądowych.

Inwestorzy i Akcjonariusze
TP regularnie prowadzi dialog z inwestorami, omawiając m.in. strategię spółki, wyniki finansowe i operacyjne. Starania skierowane na ciągłe ulepszanie dialogu przejawiają się w chociażby w udostępnieniu różnorodnych metod komunikacji (spotkania wyjazdowe, telekonferencje, powiadomienia mailowe itp.) i raportowania. Systematycznie przeprowadzane są także badania opinii inwestorów w zakresie kluczowych zagadnień.
Przyjęty w 2004 r. Kodeks Ładu Korporacyjnego miał na celu zagwarantowanie akcjonariuszom, że ich długofalowe cele będą zbieżne z interesem firmy. Stanowi on skuteczne narzędzie, określające zasady ładu korporacyjnego, zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Dostawcy
Procedury, regulujące proces zakupowy, są w TP wieloetapowe i wielopoziomowe, a każdy jego etap został ściśle określony i monitorowany w celu zapewnienia dostawcom takich samych warunków oraz zabezpieczenia poufności przekazywanych informacji handlowych.
W Grupie France Telecom realizowany jest ponadto program oceny dostawców, służący doskonaleniu współpracy poprzez proces oceny i spotkania podsumowujące. Ocena dotyczy wielu aspektów działalności dostawcy, nie tylko wskaźników finansowych. W przypadkach, budzących wątpliwości, dostawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości. Definitywnie negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych i ekologicznych może stanowić o dyskwalifikacji dostawcy.

Pracownicy

Powszechnie wiadomo, że wykwalifikowane kadry są największym niematerialnym zasobem każdej firmy. Jednym z elementów tworzenia przewagi konkurencyjnej staje się więc budowanie głębokich, długoterminowych relacji pracodawcy z pracownikami. W GTP cel ten realizowany jest m.in. poprzez zapewnienie stabilności zatrudnienia, znajdujące odzwierciedlenie w znaczącej przewadze umów o pracę w pełnym wymiarze na czas nieokreślony oraz inwestycje w rozwój.
Programy rozwojowe służą rozwijaniu pożądanych kompetencji i przygotowaniu pracowników do podejmowania nowych wyzwań, stojących przed spółką. Skala ich rozpiętości pozwala na rozwijanie różnorodnych umiejętności i wzbogacanie wiedzy, nie tylko związanej z teleinformatyką. Wśród wielu programów, warto wspomnieć chociażby o skierowanym do kierowników liniowych „Skutecznym Menedżerze”, wprowadzającym jednolite standardy kierowania czy „Talent Review”, pozwalającym na wyszukanie pracowników o największym potencjale i objęcie ich dedykowanym planem rozwojowym. Najlepsi pracownicy mają także możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach rozwojowych realizowanych we współpracy z France Telecom.
W TP obowiązuje szereg regulacji spraw pracowniczych, wykraczających poza postanowienia Kodeksu pracy. Wynikają one z zapisów wewnętrznych unormowań, takich jak Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy czy wspomniany już Kodeks Etyki. Regulacje te dotyczą zarówno rozszerzenia uprawnień pracowników TP (np. ulg pracowniczych), jak i procedur odwoławczych (przewidzianych np. w procesie oceny kompetencji).
Prowadzone są także okresowe badania nastrojów społecznych pracowników. Wyniki tych badań konieczne są do podejmowania działań, mających na celu poprawę atmosfery w pracy oraz budowanie zdrowej kultury organizacyjnej.
Pracownicy TP przechodzą regularne szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej i nie są zatrudniani w warunkach szkodliwych dla zdrowia.
Realizowany przez GTP program praktyk studenckich pozwala studentom ostatnich lat uzupełnić teoretyczną wiedzę zdobytą w toku studiów o wiedzę i umiejętności praktyczne, zwiększając tym samym ich atrakcyjność na rynku pracy. Praktyki obejmują wszystkie obszary działalności TP na terenie całej Polski. Wysoka ocena TP w rankingach najlepszych polskich pracodawców pozwala sądzić, że w oczach młodych ludzi jest to jeden z czynników atrakcyjności firmy jako ewentualnego miejsca pracy. Kolejne edycje działającego od 2009 r. programu „Twoja perspektywa” cieszą się wśród studentów coraz większą popularnością, umożliwiając im zdobycie grantów i płatnych praktyk w GTP.

Społeczeństwo informacyjne
Szeroko pojęta odpowiedzialność obejmuje nie tylko aspekt biznesowy – uczciwość w stosunku do wszystkich interesariuszy, dbałość o wysoką jakość produktów i usług, ale także aktywne włączenie się w sferę społeczną, polegające na partycypacji w jej życiu, budowaniu dobrych kontaktów i udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu ważnych społecznie problemów.
Będąc największym operatorem telekomunikacyjnym na polskim rynku, GTP aktywnie uczestniczy w budowie społeczeństwa informacyjnego. W 2002 r. w Sejmie RP podpisano Porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którego inicjatorem i pomysłodawcą była Grupa. W porozumieniu zadeklarowano wsparcie dla strategicznych kierunków rozwoju społeczeństwa informatycznego, m.in. takich jak rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, zwiększania dostępu do Internetu, szeroko pojętej edukacji, kultury i nauki z wykorzystaniem Internetu czy też działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.
Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce, podpisany w 2004 r., był deklaracją woli współdziałania wszystkich jego sygnatariuszy, zmierzającą do wypracowania i powszechnej akceptacji norm i zasad, wspomagających rozwój infrastruktury dostępowej w Polsce.
Współdziałanie w rozwoju narodowej strategii budowania społeczeństwa informatycznego przejawia się zarówno w działaniach komercyjnych (zwiększaniu dostępności infrastruktury szerokopasmowej, dywersyfikacji produktów dostępowych o cenach akceptowalnych dla ogółu społeczeństwa), jak i działań niekomercyjnych, mających na celu edukowanie młodego pokolenia w wykorzystaniu możliwości Internetu.
W roku szkolnym 2004/2005, za symboliczną opłatą, TP udostępniała placówkom oświatowym największą możliwą w danych warunkach opcję usługi dostępu do Internetu, przestrzeń dyskową na własne potrzeby oraz korzystanie z Internetu bez limitów w transferze danych.
W roku 2005/2006, ogłoszonym „Rokiem Bezpiecznego Internetu”, TP została głównym partnerem akcji „Dziecko w sieci”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży użytkującej Internet. Kampania prowadzona była we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz samorządami lokalnymi i obejmowała cykl spotkań z rodzicami, psychologami i nauczycielami, zwiększając wagę problemu oraz ukazując metody ochrony i przeciwdziałania. Dodatkowo TP zaoferowała szkołom, biorącym udział w programie, nieodpłatny pakiet, zawierający funkcjonalność, pozwalającą chronić użytkowników przed niepożądanymi treściami z sieci. Dopłaty do korzystania przez szkoły z Internetu poniosła w całości spółka, ustanawiając swoistą formę dotacji dla polskiego szkolnictwa.
W ramach programu „Edukacja z Internetem” prowadzone są także szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące ich do pełnego wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania.
Wśród innych inicjatyw warto wymienić chociażby przekazywanie szkołom grantów za najciekawsze pomysły w wykorzystaniu Internetu jako źródła wiedzy w celu rozwijania zainteresowań uczniów czy przekazywanie wycofanego z użytku, ale wciąż sprawnego sprzętu komputerowego placówkom z regionów mniej rozwiniętych ekonomicznie.

@page_break@

Inicjatywy na rzecz społeczności
Działalność GTP na rzecz poszczególnych społeczności jest związana nie tylko ze stricte biznesową działalnością firmy – usługami telekomunikacyjnymi, ale też ze wsparciem finansowym i rzeczowym. Aktywność firmy nie ogranicza się oczywiście do doraźnego udzielania pomocy na prośby organizacji czy osób prywatnych. Strategia działań społecznych ukierunkowana jest zarówno na realizację własnych, długofalowych programów społecznych, jak i udział w akcjach społecznych w charakterze sponsora, partnera czy współorganizatora, zapewniając wsparcie usługowe, rzeczowe i finansowe. Mając na uwadze powyższe, TP co roku z części zysków tworzy fundusz darowizn, umożliwiający realizację różnorakich działań prospołecznych.
Zainaugurowany w 2003 r. autorski program „Telekomunikacja Polska Dzieciom” należy do kluczowych programów wizerunkowych firmy. Jego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie ochrony zdrowia i edukacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Program ten obejmuje, oprócz projektów autorskich, wsparcie instytucji społecznych i organizacji samorządowych.
Częścią programu „Telekomunikacja Polska Dzieciom” jest inicjatywa „Telefon do Mamy” skierowana do hospitalizowanych dzieci. Polega ona na umożliwieniu przebywającym w szpitalach dzieciom kontaktu z rodzinami poprzez zainstalowanie, dostępnych także dla niepełnosprawnych, bezpłatnych aparatów telefonicznych. W realizację inicjatywy zaangażowali się pracownicy różnych funkcji biznesowych firmy. W tym miejscu warto wspomnieć o popularnej w TP idei wolontariatu pracowniczego. Część z ochotników stałe współpracuje z poszczególnymi szpitalami, inni biorą okazjonalnie udział w organizowanych imprezach czy remontach.
Kontynuacją „Telefonu do Mamy” jest projekt „Internetowy uśmiech”, umożliwiający hospitalizowanym dzieciom korzystanie w Internetu w sposób całkowicie bezpieczny, dostosowany do potrzeb najmłodszych i niepełnosprawnych.
Zainicjowany w 2003 r. program „Szpital z sercem” miał za zadanie promowanie otwartych dla rodzin pacjentów drzwi szpitali dziecięcych, umożliwienie włączenia się najbliższych w proces leczenie i rehabilitacji, a tym samym poprawę warunków hospitalizacji. Akcja ta przyczyniła się w znacznym stopniu do pozytywnej zmiany wizerunku oddziałów pediatrycznych, a wiele szpitali otrzymało od TP środki, umożliwiające sfinansowanie remontu świetlic i pomieszczeń socjalnych udostępnionych dla chorych dzieci i ich rodzin.
Wspierając leczenie chorych dzieci, TP bierze udział także w akcjach charytatywnych zorganizowanych przez inne podmioty. Spółka uczestniczyła w kilku finałach akcji „Odnawiamy nadzieję” zorganizowanych przez Fundację TVN „Nie jesteś sam” oraz Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Przekazano ponad milion złotych na remont oddziału chemioterapii, świetlic, odnowienie i wyposażenie pracowni komputerowej w przyszpitalnej szkole Centrum Zdrowia Dziecka.
W 2005 r. TP wzięła udział w pikniku integracyjnym zorganizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”, uruchamiając linię charytatywną, ułatwiającą zbieranie funduszy na realizację programów pomocy osobom niepełnosprawnym oraz organizując ogródek pełen atrakcji dla najmłodszych.
TP od początku wspierała także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wydając na cele licytacji złote karty telefoniczne oraz serię kart okolicznościowych, przekazując dochód z linii telefonicznych, a także zapewniając łączność telefoniczną i internetową w studiu telewizyjnym WOŚP.
TP wspiera także wiele innych, niewymienionych do tej pory w tekście organizacji, jak Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu czy Fundacja Synapsis.
TP często angażuje się we wspieranie istotnych społecznie akcji poprzez nieodpłatne udostępnianie usług. Specjalne linie telefoniczne udostępniane są organizacjom pożytku publicznego na zbiórki pieniędzy na społecznie ważne cele. Linie te zwolnione są z opłat, a dochód z ich wykorzystania po zakończeniu akcji zasila konta organizacji społecznej. Przykładem takiego działania jest bezpłatne udostępnienie linii telefonicznych, służących zbiórkom pieniędzy np. na rzecz ofiar tsunami w Azji Południowej, Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na zakup aparatury medycznej dla szpitali dziecięcych, Fundacji Hospicyjnej w ramach akcji „Hospicjum to Życie” na tworzenie i utrzymanie ośrodków opieki termalnej nad nieuleczalnie chorymi, Polskiej Akcji Humanitarnej podczas akcji dożywiania dzieci „Pajacyk” i wielu innym.
Oprócz tego udostępniane są także linie informacyjne bezpłatne dla osób, dzwoniących na potrzeby ogólnopolskich akcji na rzecz dzieci i centrów informacyjnych dla terenów objętych klęskami żywiołowymi. Przykłady takich inicjatyw to działająca od 2002 r. Infolinia Powodziowa dla centrum, koordynujących pomoc na rzecz poszkodowanych mieszkańców czy infolinia Fundacji ITAKA, prowadząca poszukiwania osób zaginionych.

Wolontariat pracowniczy

Jak już wspomniano powyżej, wolontariat pracowniczy cieszy się w TP dużą popularnością. Pracownicy biorą udział zarówno w realizacji prospołecznych programów własnych spółki, jak i włączają się w duże akcje charytatywne organizowane przez inne podmioty.
W ramach programu „Telefon do Mamy”, wolontariusze rozprowadzali w szpitalach karty telefoniczne, organizowali okolicznościowe przedstawienia dla dzieci i rozdawali prezenty. Zaangażowani byli także w remontowanie sal komputerowych w szkołach i świetlic w domach dziecka. Podczas finału WOŚP i akcji „Odnawiamy Nadzieję”, obsługiwali telecentrum, dyżurowali przy telefonach w studiu i w całym kraju zbierali od współpracowników pieniądze na rzecz fundacji. Działania te zaowocowały wyróżnieniem przyznanym w 2003 r. przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w kategorii „Wolontariat pracowniczy”.
Pracownicy TP nie ograniczają się do uczestnictwa w akcjach charytatywnych, ale sami są też ich inicjatorami. Od 2004 r. w TP organizowane są konkursy na projekty o wolontariacie. W ramach kolejnych edycji, każdy z pracowników ma możliwość opracowania koncepcji działań na rzecz dzieci. Najlepsze projekty nagradzane są grantami przeznaczonymi na ich realizację. Przykłady zakończonych przedsięwzięć to chociażby remonty świetlic w Gdańsku i Ciechanowie, kurs komputerowy dla dzieci w Lublinie czy zorganizowanie Wigilii dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Warszawie. Inicjatywy miały przeważnie charakter lokalny, poprawiając jakość życia poszczególnych społeczności.
Angażowanie się w różnorodne przedsięwzięcia pracowników, często wraz z rodzinami, pozytywnie wpływa na integrację zespołów, uczy wrażliwości na problemy społeczne i tolerancji. W realizacji projektów wolontariackich, TP współpracuje z największą w Polsce organizacją, zajmującą się szerzeniem idei wolontariatu - Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu, jest także partnerem strategicznym programu „Wolontariat Biznesu”.

Działalność edukacyjna
Projekt edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw – „Akademia Przedsiębiorczości” – został zainaugurowany przez TP w 2003 roku. Ma on na celu edukowanie i doradztwo biznesowe dla kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania organizacją, personelem, marketingiem oraz doradztwo techniczne przy założeniu, że tak rozumiana edukacja pozwoli na kreowanie potrzeb wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Całokształt działań akademii został na początku 2006 r. objęty patronatem Global Compact i doceniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
„Rozmowy o Dobrym Biznesie” to kolejna inicjatywa TP realizowana w ramach „Akademii Przedsiębiorczości”. Podczas cyklicznych spotkań w różnych miejscach Polski prowadzone są rozmowy, dotyczące możliwości prowadzenia biznesu w Polsce w sposób odpowiedzialny społecznie. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele lokalnego biznesu, władz lokalnych, organizacji pozarządowych i mediów.
TP bierze czynny udział w Samorządowym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym, mającym formę seminariów edukacyjnych adresowanych do samorządowców. Podczas spotkań poruszane są tematy istotne dla rozwoju gmin, prezentowane są krajowe doświadczenia w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego, inicjujące do szukania możliwości praktycznych.
Spółka współfinansuje także wystawy, propagujące niektóre dyscypliny naukowe, np. wystawy Laboratorium Edukacyjne „Mózg”, popularyzującej najnowsze osiągnięcia w badaniach nad ludzkim mózgiem, projekt naukowo-badawczy „Odkrywanie czasu”, ukazujący czas jako zjawisko zarówno subiektywne, jak i naukowe czy też wystawa „COMMUNICO ergo SUM”, ukazująca różne formy porozumiewania się.

Działalność badawczo-rozwojowa

Pośredni wpływ działalności GTP na gospodarkę widoczny jest między innymi w zaangażowaniu firmy w działalność badawczo-rozwojową. Centrum Badawczo-Rozwojowe (TP R&D) zajmuje się m.in. badaniem urządzeń i systemów oraz ocenie ich działania, badaniem ergonomii usług i jakości sieci oraz badaniami, wyprzedzającymi dla nowych technologii. Wyniki badań prowadzonych w Orange Labs oraz aktywna działalność międzynarodowa wniosły znaczący wkład w rozwój polskiej nauki, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Inwestycje GTP w działalność badawczo-rozwojową spowodowały, że w 2005 r. znalazła się w rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.
Działania, podnoszące innowacyjność produktów i usług, obejmują zarówno marketingową, jak i techniczną stronę zagadnienia. Cieszący się dużą popularnością Telekreator to realizowany od 2002 r. konkurs dla pracowników TP, mający na celu promowanie innowacyjności. Formuła konkursu ewoluuje z roku na rok, ale kategorie zgłaszania pomysłów nie są niezmienne: usprawnienia organizacyjne, innowacje techniczne, wizerunek firmy i usługi.

Dziedzictwo kulturowe
GTP bierze aktywny udział w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Od lat wspiera finansowo prace konserwatorskie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Oprócz tego dofinansowuje sztukę teatralną i wspiera edukację teatralną dzieci i młodzieży. Działalność ta została w 2004 r. doceniona przez Ministra Kultury tytułem „Mecenasa Kultury” przyznawana za aktywne działania sponsorskie.
Jednak inicjatywy TP na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego nie ograniczają się do sponsoringu. W filozofię społecznej odpowiedzialności wpisują się także działania, polegające na dążeniu do równowagi pomiędzy działalnością biznesową i poszanowaniem wartości kulturowych i historycznych. Polegają one zarówno na nieingerowaniu w otoczenie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jak i jego aktywnej ochronie. Podejmowane zabiegi renowacyjne i adaptacyjne przy zachowaniu substancji kulturowej wielu zabytkowych budynków zaowocowały w 2004 r. nagrodą Krajowego Konserwatora Zabytków.
Telekomunikacja prowadzi stałą współpracę z konserwatorami zabytków podczas realizowania inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przy remontach obiektów zabytkowych lub będących w strefie nadzoru architektonicznego.

Środowisko naturalne
Działalność GTP nie jest powiązana z procesami produkcyjnymi, mogącymi spowodować znaczące zagrożenie dla nieodnawialnych zasobów naturalnych lub różnorodności środowiska naturalnego.  Niemniej, od czasów przeprowadzonej w 1998 r. prywatyzacji firmy, priorytetem GTP stało się ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko oraz ścisłe przestrzeganie przepisów, obowiązujących w tym zakresie w Polsce.
Cel ten realizowany jest poprzez ciągły monitoring urządzeń i infrastruktury, permanentne kontrole wszystkich wskaźników oddziaływania na środowisko oraz wprowadzanie nowych, bezpieczniejszych technologii. Wprowadzone zostały specjalne procedury, regulujące zasady monitorowania oraz raportowania działań, mających wpływ na środowisko. W TP przeprowadza się ponadto kontrole tematyczne, dotyczące ochrony środowiska, które potwierdzają zgodność z polskimi przepisami oraz pokazują osiągnięcia firmy w zakresie dbałości o środowisko naturalne.
W wyniku działalności TP powstają odpady przemysłowe (wyeksploatowany sprzęt elektroniczny, baterie i akumulatory, kable itp.), których utylizacja znajduje się pod ścisłą kontrolą. Powołane zostały zespoły, monitorujące postępy w ochronie środowiska naturalnego, których celem jest sprawdzanie infrastruktury i urządzeń, kontrolowanie poziomu emisji, zapewnienie szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska oraz śledzenie zmian w przepisach.
TP aktywnie promuje usługi takie, jak tele- i wideokonferencje jako alternatywę dla podróży służbowych, skutkujących emisją naturalnych gazów cieplarnianych zanieczyszczających środowisko. Firma wdraża rozwiązania, zwiększające efektywność i minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko, np. elektroniczny obieg dokumentów, wprowadzenie limitów na wydruki, ograniczenie ilości drukarek i fotokopiarek oraz zbiórki zużytych tonerów. Program Green IT Grupy TP powstał z myślą o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej poprzez ograniczenie marnotrawstwa oraz jej efektywniejsze wykorzystanie w biurach i na potrzeby infrastruktury technicznej. Także klienci TP mają możliwość wyboru ekologicznej faktury elektronicznej zamiast wydrukowanego dokumentu.

Działania na rzecz niepełnosprawnych

Przykładami działań GTP na rzecz osób niepełnosprawnych mogą być zniżki udzielane na zakup abonamentu wybranych planów taryfowych i ulgi na przyłączenie urządzenia końcowego do sieci.  Znacznym ułatwieniem jest dla tej grupy klientów możliwość załatwienia większości spraw u konsultantów Błękitnej Linii oraz w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach sprzedaży. Wprowadzone zostały również usługi i produkty, ułatwiające niepełnosprawnym korzystanie z serwisu TP, jak np. specjalne aparaty telefoniczne dla osób niedowidzących, możliwość otrzymywania faktury Braillem czy uruchomienie infolinii, umożliwiającej uzyskanie informacji o instytucjach i organizacjach, oferujących swoje usługi osobom niepełnosprawnym.
Grupa TP jest twórcą programu, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą używać komputera, jedynie poprzez mruganie powiekami. Inicjatywa ma na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych nie tylko dzięki innowacyjnemu charakterowi produktu, ale też metodzie jego udostępnienia (open source). Program jest przyjazny dla użytkowników - korzystanie z komputera za pomocą b-Link nie wymaga specjalnych umiejętności ani skomplikowanych urządzeń. B-Link jest niewątpliwie przykładem udanej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, organizacjami pozarządowymi, z którymi projekt konsultowano oraz instytucją biznesową, która produkt opracowała i wdrożyła.
Asystent NN to stworzona w GTP aplikacja dedykowana osobom niedowidzącym i niedosłyszącym, ułatwiająca korzystanie z telefonu komórkowego poprzez udźwiękowione menu. Umożliwia także rozpoznawanie kolorów, kierunku źródła światła oraz zlokalizowania swojej pozycji przez GPS.
Przykładem obszaru, zawierającego ogromny potencjał w wykorzystaniu technologii informatycznych, jest medycyna. Realizowany przez TP w 2006 r. projekt Medical Care Continuity to przykład ich wykorzystania w hospitalizacji domowej pacjentów.
Edukacja sportowa jest w GTP rozumiana nie tylko jako sponsorowanie reprezentacji narodowej, ale też jako pomoc niepełnosprawnym sportowcom i wspieranie edukacji sportowej dzieci i młodzieży. TP współpracuje z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przy szkoleniu kolejnych pokoleń piłkarzy, a od kilku lat pomaga organizować Puchar TP w Piłce Nożnej dla Dzieci im. Marka Wielgusa – jedną z największych w Polsce imprez piłkarskich dla szkolnych drużyn i uczniowskich klubów sportowych, którego ideą jest propagowanie zdrowego stylu życia. TP od wielu lat sprawuje także funkcję Partnera Strategicznego Stowarzyszenia „Olimpiady Specjalne Polska”. W ramach patronatu wspierana jest edukacja sportowa dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Misja stowarzyszenia to organizowanie treningów i zawodów sportowych w dziedzinach olimpijskich, rozwijanie sprawności fizycznej, integrowanie uczestników i ich rodzin w ramach takich wartości jak odwaga, radość i umiejętność dzielenia się z innymi.

Fundacja Orange
Z powodu skali realizowanych inicjatyw, konieczne stało się rozdzielenie działalności biznesowej i społecznej GTP. Powołanie wyspecjalizowanej spółki-córki pozwoliło na wydzielenie działalności pro publico bono, ukazując wagę zagadnienia, jaką dla TP miała społeczna odpowiedzialność biznesu. Powstanie fundacji pozwoliło na lepszą współpracą z otoczeniem społecznym firmy i stworzyło nową płaszczyznę rozwoju dla dialogu z organizacjami zaangażowanymi społecznie.
Fundacja Orange rozpoczęła działalność w 2005 r. pod nazwą Fundacja Grupy TP. Jej celem jest „wszechstronna działalność, wspomagająca rozwój gospodarki i nauki, w szczególności rozwój społeczeństwa informacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważony rozwój oraz wspieranie nauki, edukacji, praw dzieci i młodzieży, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia i opieki socjalnej.”
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez organizację i wsparcie programów społecznych, tworzenie i wspieranie programów stypendialnych, grantowych i badawczych, wspieranie placówek oświatowych i medycznych. Oprócz wspierania ważnych społecznie inicjatyw, fundacja prowadzi także autorskie, ogólnopolskie programy w obszarach edukacji, budowy społeczeństwa informacyjnego oraz ochrony zdrowia.
Do najważniejszych realizowanych przez nią programów należą: scharakteryzowany już wcześniej "Telefon do Mamy", "Szkoła bez Przemocy", "Dźwięki Marzeń", "Edukacja z Internetem TP" i "Akademia Orange".
"Szkoła bez Przemocy" to program zainicjowany przez Media Regionalne i Polskapresse, w który fundacja włączyła się w 2006 roku. Jego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, pozwalających skutecznie i systemowo zwalczać to zjawisko. Program obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, co roku, podczas kolejnych edycji przyłączają się do niego kolejne placówki. Działania realizowane są poprzez organizowanie w szkołach Dni bez Przemocy, wydawanie poradników dla rodziców, wolontariat, warsztaty i spotkania.
"Dźwięki Marzeń" to program zainicjowany przez fundację w 2006 roku. Ma on za zadanie pomoc dzieciom niesłyszącym w sprawnej komunikacji z innymi, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz w pełni realizować swój potencjał. Program obejmuje publiczne zbiórki pieniędzy, organizację wystaw tematycznych, organizację turnusów rehabilitacyjno-terapeutycznych, konferencje naukowe, domowe rehabilitacje i wiele innych działań.
Celem programu "Edukacja z Internetem TP" jest propagowanie nowych technologii. Obejmuje on zarówno przygotowanie nauczycieli do korzystania z techniki, jak i popularyzację zasad bezpiecznego poruszania się w sieci przez uczniów. Cele realizowane są poprzez organizację kursów e-learningowych, kursy dla nauczycieli, konferencje i kampanie edukacyjne.
Celem programu grantowego "Akademia Orange" jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w atrakcyjny i nowatorski sposób zachęcają do zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas świat. Program oparty jest na formule otwartego konkursu, w którym o granty finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe. Temat przewodni pierwszej edycji programu to edukacja kulturalna rozumiana szeroko jako m.in. wyrównywanie szans w dostępie do kultury, promowanie postaw twórczych, przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze, tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych i narzędzi dydaktycznych.
Program "Wirtualne muzeum" zakłada wykorzystanie nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych do stworzenia wirtualnej ekspozycji zasobów muzealnych, a tym samym zachętę do odwiedzania muzeów w „świecie realnym”. W pełni interaktywne muzeum poświęcone jest np. Powstaniu Warszawskiemu.
Program "e-wolontariat" działa od 2009 r., popularyzując ideę wolontariatu w Polsce i na świecie. Na stronie programu zamieszczane są najnowsze informacje, dotyczące wolontariatu i dobroczynności, artykuły, baza organizatorów i oferty dla e-wolonariuszy. W ramach projektu corocznie organizowany jest konkurs, nagradzający najciekawsze inicjatywy wolontariackie, wykorzystujące Internet.
Warto wspomnieć także inne, zrealizowane już programy, jak chociażby zainicjowany w 2006 r. przez Fundację Orange i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) "Rzeczpospolita internetowa". Jego celem było wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację i aktywizację mieszkańców polskiej wsi. Program zakładał finansowanie projektów w trzech obszarach tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region oraz integracja i tolerancja. Podczas dwóch edycji tego programu, społeczności gminne z terenu całej Polski zrealizowały wiele interesujących inicjatyw, wykorzystujących Internet jako źródło informacji i narzędzie, wspomagające rozwój małych ojczyzn.
Kolejny przykład zakończonego już programu to "Orange dla Ziemi", kształtujący m.in. świadomość bezpośredniej odpowiedzialności za otoczenie i świat oraz promujący prośrodowiskowe postawy obywatelskie.
"Polskie Talenty" to kolejny, realizowany w latach 2006-2007, ogólnopolski program stypendialny dla studentów trzeciego i czwartego roku kierunków technicznych, którego celem była propagowanie wykształcenia technicznego i informatycznego oraz wsparcie najzdolniejszych polskich studentów. Program miał za zadanie m.in. przeciwdziałanie emigracji najzdolniejszych absolwentów, upowszechnienie dostępu do edukacji technicznej dla kobiet oraz wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego.
"Wspierajmy się" jest programem pomocowym fundacji skierowanym do pracowników TP, oferującym im wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. Projekt jest uzupełnieniem pracowniczych funduszy socjalnych, działających w ramach spółek GTP.

Klucz odpowiedzialnego biznesu to coś więcej niż tylko strategia komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Powinien on angażować społecznie i ekologicznie zarówno firmę, jak i jej pracowników.
Ze względu na ograniczenia wydawnicze, nie było możliwe oczywiście wymienienie wszystkich inicjatyw oraz wyróżnień, jakie GTP otrzymała za działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Nie można jednak pominąć niektórych, jak np. członkostwo w inicjatywie Global Compact oraz licznych organizacjach krajowych i międzynarodowych, takich jak Bussines Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i wielu innych.
Obszerna zawartość powyższego opracowania jednoznacznie ukazuje, jak liczne i różnorodne były działania GTP na rzecz odpowiedzialnego biznesu w kontekście nie tylko firmy, ale też zbiorowości poszczególnych osób głęboko zaangażowanych w sprawy społeczne. Szczególną popularnością cieszył się wolontariat pracowniczy, pozwalający na pełne uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności oraz inicjowanie istotnych społecznie działań.
Wprowadzanie coraz to nowych, innowacyjnych produktów i usług, wkład w rozwój nauki i techniki oraz budowy społeczeństwa informacyjnego i walka z wykluczeniem cyfrowym czy zasługi na rzecz niepełnosprawnych i chorych dzieci to tylko niektóre inicjatywy GTP. Nie dziwi więc fakt zakwalifikowania się firmy do projektu RESPECT Index, którego celem jest wyłonienie spółek giełdowych, charakteryzujących się zarówno najwyższymi standardami CSR, jak i dużą atrakcyjnością inwestycyjną. Biorąc pod uwagę powyższe, należy sądzić, że konsekwentnie realizowana strategia CSR pozwala na osiągnięcie realnego wzrostu konkurencyjności firmy poprzez budowę przyjaznego wizerunku i utrwalenie go w świadomości pracowników i konsumentów.

Agata Ossolińska

Artykuł ukazał się w Serwisie HR