Według rankingu zamieszczonego w tegorocznej edycji raportu „The Learning Curve 2014” polski system edukacji jest bardziej efektywny i oceniony wyżej niż systemy edukacyjne w Szwecji, Francji, USA, Niemczech czy Szwajcarii. Polska znalazła się na 10. miejscu spośród 39 krajów na świecie poddanych analizie pod względem jakości poziomu edukacji, poprawiając tym samym swój wynik sprzed 2 lat, kiedy to nasz kraj znalazł się na 14. miejscu zestawienia.

„The Learning Curve” (Krzywa uczenia się) to międzynarodowy raport na rzecz efektywnej edukacji zainicjowany przez firmę Pearson, światowego lidera rozwiązań edukacyjnych, poddający ocenie poziom nauczania oraz efektywności poszczególnych systemów edukacyjnych na świecie.

Raport jest efektem badania prowadzonego przez niezależny, renomowany zespół badawczy The Economist Intelligence Unit. Badacze poddali analizie dane zgromadzone przez Pearson w Banku Danych („The Learning Curve Data Bank”) zawierającym ponad 2500 wskaźników edukacyjnych, ekonomicznych i społecznych dotyczących w sumie 50 krajów z całego świata. Pochodzą one z trzech najbardziej cenionych globalnych badań edukacyjnych - PISA, TIMSS, PIRLS  oraz  danych statystycznych poszczególnych państw dotyczących wskaźników w zakresie oświaty, PKB, wskaźnika zatrudnienia,czy poziomu przestępczości .

Główne wnioski dotyczące globalnych zmian w edukacji:

Tegoroczna edycja raportu „The Learning Curve” zatytułowana „Education and Skills for Life” koncentruje się na zdobywaniu i utrwalaniu przez całe życie, zarówno przez dzieci, młodzież, jaki i dorosłych, umiejętności i kwalifikacji.

Do najważniejszych wniosków płynących z tegorocznej edycji raportu „The Learning Curve” w zakresie globalnej edukacji należą:

• Istota podnoszenia oraz utrwalania umiejętności i kwalifikacji przez całe życie.
Według raportu wszyscy dorośli wraz z upływem lat tracą umiejętności zdobyte w procesie kształcenia . Tracimy je jednak szybciej, jeśli nie wykorzystujemy ich w codziennej pracy. Dlatego kluczowe jest ciągłe podnoszenie oraz utrwalanie umiejętności i kwalifikacji  przydatnych w pracy zawodowej.

• Lepszy poziom edukacji oznacza wyższy wzrost gospodarczy.
Rozwój i uczenie się przez całe życie wpływają nie tylko na poprawę życia ludzi, mogą także wpływać na gospodarkę kraju. Według OECD  równo połowa wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych w ciągu ostatniej dekady pochodzi z ciągle podnoszonych umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa.    

Skuteczna edukacja powinna polegać na wprowadzaniu jakościowych technik uczenia oraz budowania poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.
Wykorzystanie nowych technologii w procesie uczenia się wymaga zarówno od nauczycieli, jak i uczniów, poszerzenia  zakresu umiejętności, otwarcia się na nowe możliwości i poznania nowych technik nauczania. Raport sugeruje, że państwa i rządy powinny umożliwiać nauczycielom wprowadzenie do programów nauczania elastycznych form prac z uczniami - zdaniem autorów raportu nauczyciele nie mogą skutecznie uczyć, gdy program nauczania jest ściśle kontrolowany i nie daje przestrzeni dla ich inwencji.
Miarą skutecznej edukacji ma być także budowanie wśród uczniów i ich rodziców poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.

Aby zapoznać się z całym raportem “The Learning Curve 2014” odwiedź stronę: thelearningcurve.pearson.com.