Coraz więcej osób źle ocenia sytuację w kraju. Niezadowolonych jest 59 proc. osób, to o 4 pkt proc. więcej niż w styczniu, informuje CBOS. Szczególnie źle sytuację w kraju oceniają rolnicy, bezrobotni oraz robotnicy wykwalifikowani.

Według komentarza CBOS, negatywnie na nastroje społeczne wpłynęły wydarzenia ostatnich tygodni, protesty różnych grup zawodowych. - Warto w tym kontekście zaznaczyć, że pogarszaniu się nastrojów społecznych, już drugi z kolei miesiąc, towarzyszy spadek notowań urzędującego gabinetu – napisano w komentarzu do badania.

70 proc. rolników wyraziło się negatywnie na temat sytuacji politycznej w kraju, negatywnie sytuację oceniają też osoby, które są niezadowolone ze swoich finansów (64 proc. badanych). Najlepiej sytuację polityczną oceniają absolwenci wyższych uczelni, mieszkańcy największych miast, badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1400 zł, kadra kierownicza i specjaliści.

43 proc. badanych uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest zła. To wzrost o 6 pkt proc. w stosunku do stycznia. Krytycznie wyrażali się badani niezadowoleni z warunków materialnych swych gospodarstw domowych (67 proc. opinii negatywnych), osoby o miesięcznych dochodach per capita do 650 zł (53 proc.) oraz bezrobotni (62 proc.).

Według CBOS, co siódmy badany uważa, że w ciągu roku sytuacja w kraju się poprawi, a więcej niż jedna czwarta respondentów (wzrost o 2 punkty) wyraża pogląd przeciwny. Nadal najliczniejsza grupa ankietowanych (50 proc., spadek o 3 punkty) jest zdania, że w tym zakresie nic się nie zmieni.

Respondenci nie są też optymistami, jeśli chodzi o warunki materialne i poziom życia. Ubyło osób, które spodziewają się, że będzie lepiej, a przybyło tych, którzy obawiają się ich pogorszenia (o 3 punkty, do 12 proc.). Nadal największa grupa badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych się nie zmienią (69 proc).

Co piąty ankietowany liczy, że poprawi się sytuacja w jego pracy, ale nadal większość pracujących (60 proc.) jest zdania, że kondycja ich zakładów się nie zmieni. 35 proc. respondentów sądzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, 61 proc. uważa przeciwnie.

CBOS podkreśla, że oceny kierunku zmian w kraju, sytuacji politycznej oraz stanu polskiej gospodarki należą do najgorszych od września.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-11 lutego 2015 roku na liczącej 1003 reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 23 lutego 2015 r.