Sześciu na dziesięciu Europejczyków jest zdania, że światowe pogorszenie koniunktury gospodarczej niesie pogorszenie warunków pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto zdecydowana większość (75%) uważa, że zły stan zdrowia jest przynajmniej w pewnym stopniu skutkiem wykonywanej pracy. Jakie były odpowiedzi na poszczególne pytania Polaków? W nawiasach średnia europejska.
Gdyby podejmował(a) Pan(i) decyzję o podjęciu nowej pracy, to które dwie spośród następujących rzeczy miałyby największy wpływ na Pana(i) decyzję?
Odpowiedzi: wynagrodzenie – 71% respondentów, pewność zatrudnienia – 45%, bezpieczeństwo i zdrowe warunki pracy – 27% (36%), godziny pracy – 15%.
W jakim stopniu Pana(i) zdaniem brak zdrowia jest, ogólnie rzecz biorąc, spowodowany pracą, jaką ludzie wykonują?
W bardzo dużym stopniu – 14% (28%) respondentów, w dużym stopniu – 53% (47%), w niezbyt dużym stopniu – 21% (15%), wcale – 1% (6%).
Czy uważa Pan(i), że w ciągu ostatnich 5 lat sprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracy w Polsce...?
Odpowiedzi: znacznie się poprawiły – 5% (9%), poprawiły się – 42% (48%), pogorszyły się – 27% (26%), znacznie się pogorszyły – 5% (6%).
Czy sądzi Pan(i), że ze względu na kryzys gospodarczy bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy w Polsce mogą się pogorszyć?
Odpowiedzi: w bardzo dużym stopniu – 7% (21%), w dużym stopniu – 38% (40%), w niezbyt dużym stopniu – 31% (23%), wcale – 7% (11%).
Czy w sprawach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i): - bardzo dobrze poinformowany(a) – 6% (20%), raczej dobrze poinformowany(a) – 40% (46%), niezbyt dobrze poinformowany(a) – 28% (22%), w ogóle niepoinformowany(a) – 7% (6%).
Wraz ze wzrostem bezrobocia pracownicy bardziej troszczą się o bezpośrednie bezpieczeństwo zatrudnienia niż o bezpieczeństwo i zdrowie wynikające z warunków, w jakich pracują. Pytani o czynniki decydujące o wyborze nowej pracy, obywatele Europy stwierdzają, że bezpieczeństwo zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia są ważniejsze niż bezpieczne i zdrowe warunki pracy, które w badaniu znalazły się na trzecim miejscu za godzinami pracy. W wielu państwach członkowskich (szczególnie w UE-15) obywatele uważają, że są dobrze poinformowani o zagrożeniach w miejscu pracy, a zdaniem 57% respondentów w ostatnich pięciu latach zdrowie i bezpieczeństwo w pracy poprawiły się.
Powyższe wyniki odzwierciedlają również różne postawy wobec bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zależności od płci. Mężczyźni uznali wynagrodzenie (61%) i bezpieczeństwo zatrudnienia (55%) za najważniejszy czynnik przy podejmowaniu nowej pracy, w porównaniu z niższym odsetkiem takich samych odpowiedzi wśród kobiet (odpowiednio 53% i 51%). Z drugiej kobiety przykładają większą wagę do godzin pracy (26%) niż mężczyźni (19%). Zdaniem większej liczby mężczyzn (62%) niż kobiet (52%) warunki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa poprawiły się, mężczyźni czują się również lepiej poinformowani w kwestii bezpieczeństwa i zdrowia (71%) niż kobiety (61%).
Wielu Europejczyków uważa, iż warunki pracy panujące w ich miejscu pracy mogą im pozwolić na kontynuowanie aktywności zawodowej do późnego wieku. Równocześnie prawie połowa twierdzi, że ich miejsca pracy nie są dostosowane do potrzeb pracowników starszych. Konieczne jest więc w większym stopniu uwzględnianie przez pracodawców zarówno różnic płci, jak i starzenia się pracowników. Kwestie te będzie podejmować w swoich działaniach EU-OSHA, która od wielu lat odgrywa podstawową rolę w promowaniu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w Europie.