Dnia 24 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy o Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz. U. Nr 100, poz. 643). Określa ono minimalne wymagania dotyczące m.in. wyznaczania poziomu ekspozycji, oceny ryzyka zawodowego, czy informowania i szkolenia pracowników.

Zgodnie z nową regulacją na pracodawcy spoczywa obowiązek identyfikowania źródeł promieniowania, które mogą stwarzać zagrożenie w miejscu pracy, wyznaczenia poziomu ekspozycji oraz oceny ryzyka zawodowego. Ważna jest ma przy tym wartość MDE, tj. maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji na promieniowanie optyczne, którą określa się odrębnie dla kobiet w ciąży i pracowników młodocianych. Przy ocenie ryzyka zawodowego uwzględnia się ponadto skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz możliwe skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikające ze współwystępowania w środowisku pracy promieniowania optycznego i fotouczulających substancji chemicznych.

W ramach szkolenia bhp pracowników podlegających ekspozycji na promieniowanie optyczne pracodawca przekazuje im informacje o wynikach oceny ryzyka zawodowego. Jest on też obowiązany zapewnić im opiekę medyczną. Lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną przekazuje się informacje dotyczące czynników środowiska pracy, których współoddziaływanie z promieniowaniem optycznym może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia pracowników, w szczególności dotyczące występowania fotouczulających substancji chemicznych. W razie potrzeby wprowadza się odpowiednie zmiany w dziedzinie bhp, uwzględniając porady lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Źródło: Rzeczpospolita, 28 czerwca 2010 r., Sylwia Gortyńska