Odpowiedź: zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz ten jest tworzony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Powyższe powoduje, iż zakup wyprawki szkolnej (podręczniki i pomoce szkolne) dla dzieci pracowników jest możliwy ze środków ZFŚS, o ile stanowić to będzie pomoc materialną dla pracowników. Istotne jest zatem, aby przy przyznawaniu takiego świadczenia kierować się przede wszystkim sytuacją materialną pracowników – zakupienie wyprawki dla najbiedniejszych jest uzasadnione i może zostać uznane za działalność socjalną. Wyposażenie dziecka do szkoły nie jest tanie, więc taka pomoc na pewno się przyda. Istotne jest także, aby możliwość taka przewidziana była przez regulamin ZFŚS.