Rodzice przyjechali do Sejmu w połowie kwietnia z żądaniem podwyższenia wysokości renty socjalnej i dodatkowych 500 zł na rehabilitację.

Renta socjalna będzie wyższa

To pierwsza ze zmian, którą rząd zaproponował w odpowiedzi na postulat rodziców. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej zakłada podniesienie jej wysokości do kwoty 1029,80 zł, czyli o blisko 160 zł. Podwyżka spowoduje wzrost comiesięcznego świadczenia o 132,94 netto, a to oznacza, że po zmianach uprawnieni dostaną do ręki 878,12 zł. Obecnie - od 1 marca 2018 r. - renta socjalna wynosi 865,03 zł brutto, co daje 745,18 zł na rękę.

Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2018 roku, ale renty w nowej wysokości będą wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Sejm zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 8-11 maja.

Rodzice domagają się też wprowadzenia dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący postulują, aby był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku. Zamiast gotówki, rząd zaproponował pakiet świadczeń, które mają przynieść ulgę budżetom domowym. Te zmiany znalazły się w drugim projekcie ustawy, który 30 kwietnia trafił do Sejmu. To projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, który ma wejść w życie w dniu 1 lipca br. Oto zmiany, które wprowadza:

Zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych

W art. 4 pkt 1 projektu ustawy proponuje się zmianę w art. 47 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej polegającą na dodaniu ust. 1b dotyczącego osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do katalogu osób uprawnionych do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych i bez uwzględnienia okresów ich użytkowania.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

Projekt ustawy wprowadza zmianę w treści art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poszerzającą katalog osób wymienionych obecnie w tym przepisie o grupę osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Po wejściu w życie projektowanej zmiany osobom tym będzie zatem także przysługiwało uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania

Przepisy art. 57 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zawierają wykaz ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, w stosunku do których nie jest wymagane uzyskanie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Projekt ustawy przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, tak aby wymóg uzyskania skierowania nie dotyczył również osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 [-OFERTA_HTML-]

Bezlimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

Projekt ustawy przewiduje zniesienie limitów finansowani a świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. W tym celu proponuje się zmianę art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej polegająca na dodaniu pkt 1a zawierającego regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, tj. umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami w zakresie kwot zobowiązań NFZ wobec tych świadczeniodawców z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

- To w większości propozycje, które już są - tak rodzice protestujący w Sejmie skomentowali propozycje klubu PiS zawarte w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie stoimy w aptekach w kolejce, nie mamy problemów ze skierowaniami do specjalistów - mówili.