Obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych za trzy ostatnie lata obrotowe dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, co wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1226 ze zm.) oraz przepisów szczególnych (np. w wypadku spółdzielni – z prawa spółdzielczego). Od 14 stycznia 2011 r. z obowiązku składania sprawozdań finansowych zwolnione są mikro- i małe przedsiębiorstwa. Wynika to z nowelizacji z 16 grudnia 2010 r. rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DzU nr 254, poz. 1704).

Sprawozdanie musi spełnić zadość warunkom określonym w ustawie o rachunkowości. A zatem powinno zawierać bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową będącą wprowadzeniem do  sprawozdania finansowego oraz informacje i objaśnienia. Sprawozdanie musi być podpisane przez osoby wchodzące do zarządu kierującego podmiotem ubiegającym się o wsparcie. Formularz ma być złożony w oryginale albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu. Druk składa się do siedziby PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II 13. Najlepiej, jeśli sprawozdania finansowe będą przekazywane w oddzielnych kopertach (bez korespondencji dotyczącej innych spraw), z odpowiednim dopiskiem na kopercie.

PFRON przypomina, że niedostarczenie sprawozdań finansowych za rok 2010 do 30 kwietnia 2011 spowoduje, że powstanie brak formalny, który uniemożliwi rozpatrzenie składanych przez dany podmiot wniosków o wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest udzielane na wniosek pracodawcy zatrudniającego do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, wsparcie przysługuje jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc. W liczbie osób niepełnosprawnych uwzględnia się pracowników posiadających orzeczenie o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub – wydane przed 1 stycznia 1998 r. – orzeczenie o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidztwa. To zróżnicowanie to efekt obowiązywania różnych systemów orzekania o niepełnosprawności.

Od marca 2011 r. dofinansowanie nie przysługuje na osoby niepełnosprawne z ustalonym prawem do emerytury, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.