Państwowa Inspekcja Pracy przekazała RPO wyniki kontroli przeprowadzonej między innymi w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie, w którym anestezjolog zmarła 8 sierpnia w czwartej dobie pełnienia dyżuru.

- Kontrolą objęto przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w szpitalach będących jednostkami organizacyjnymi spółki, tj.: w Białogardzie, Pszczynie, Opatowie oraz Łasku (badano m.in. kwestie dotyczące stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia, przestrzegania przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, szkoleń bhp, badań profilaktycznych, czynników szkodliwych dla zdrowia, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) – wyjaśnia Główny Inspektor Pracy.

We wszystkich skontrolowanych szpitalach inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. nadużywania zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, tj.: ewidencji czasu pracy i kart wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej oraz czasu pracy (w szczególności w odniesieniu do zapewnienia co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku).

Inspektorzy pracy jednego ze sprawców ujawnionych wykroczeń ukarali mandatem w wysokości 5000 zł. Nadal prowadzone są dwa postępowania w sprawie o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, zmierzające do skierowania do sądu wniosków o ukaranie.

Do prokuratury skierowano trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw wyczerpujących znamiona czynów określonych w art. 218 § la oraz art. 220 § 1 Kodeksu karnego, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 19 października 2016 r.