Osoba niepełnosprawna może pracować jako pracownik ochrony
\

Minister Spraw Wewnętrznych wyjaśnia, iż zadania ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego będą mogły wykonywać także osoby posiadające pewien stopień niepełnosprawności, niewpływający na poziom i jakość wykonywanych czynności.

Wątpliwości powstały w związku z projektem z dnia 6 marca 2012 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zgodnie z którym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.

W odpowiedzi na pismo Prezesa POPON Jana Zająca Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, iż projekt ustawy deregulacyjnej nie zakłada pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości wykonywania zawodu pracownika ochrony.

Określone w projekcie wymagania odnoszą się do wymagań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, a wiec takiego pracownika ochrony, którego przepisy ustawy o ochronie osób i mienia uprawniają do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wykonywanie więc ww. czynności wymaga od takiego pracownika posiadania odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej.

Natomiast pracownikiem ochrony fizycznej, nie wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, któremu nie przysługują ww. uprawnienia, będzie mogła zostać każda osoba pełnoletnia nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, także niepełnosprawna.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.popon.pl, stan z dnia 4 lipca 2012 r.

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.