Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 12.12.1974 r., II PR 262/74, OSNC 1975, nr 7-8, poz. 122 obowiązek ten obejmuje przestrzeganie nie tylko ogólnie obowiązujących norm w tym zakresie, lecz także indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika.
Nie znaczy to jednak, że pracodawca jest obowiązany do spełniania wszystkich żądań pracowników, nieznajdujących uzasadnienia we wskazaniach medycznych. Wiążącym dla pracodawcy może być jedynie zalecenie lekarza medycyny pracy w zaświadczeniu wydanym po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych), o których mowa w art. 229 k.p. Ponadto pracodawca powinien wystąpić do lekarza medycyny pracy o jednoznaczne wskazanie, jakie krzesło powinien zapewnić pracownikowi, bowiem jego rodzaj powinien być uzależniony od konkretnego schorzenia.

Zobacz także: Dekalog ergonomii. Zakup biurowego wyposażenia>>

Warto też przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1184), to właśnie służba medycyny pracy jest właściwa do udzielania pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
Odrębnym przypadkiem będzie zatrudnienie osoby zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W takim wypadku, zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) pracodawca jest obowiązany "z urzędu" przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W takim przypadku również warto zasięgnąć porady u lekarza medycyny pracy, gdyż umożliwi to dobranie optymalnego, ze względu na stan zdrowia pracownika wyposażenia jego stanowiska pracy.

Zobacz także: Przeniesienie do innej pracy z powodu stanu zdrowia pracownika>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł