Specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli przewiduje opublikowana w czwartek nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym celem nowych przepisów jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego preferencji podatkowych adresowanych zarówno do pracujących rodziców, jak i do tych pracodawców, którzy ponoszą wydatki związane z tworzeniem zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, bądź finansują część wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z opieką nad dziećmi.

W myśl obowiązujących regulacji, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych. Ustawa rozszerza zakres przedmiotowy powyższego zwolnienia o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w przedszkolach.

Ponadto wprowadza nowe zwolnienie obejmujące świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, a także uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Limit zwolnienia został ustalony na 400 zł w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz na 200 zł – w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Druga grupa zmian dotyczy kosztów uzyskania przychodów. W myśl dodanych regulacji kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT będą także trzy kategorie wydatków:

- koszty poniesione przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,

- koszty związane z prowadzeniem zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,

- koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego oraz uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola.

Powyższe kategorie wydatków będą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1296) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK