Odpowiedź: doktorantowi, który uzyskał stopień doktora, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czas odbywania studiów doktoranckich w wymiarze nie dłuższym niż 4 lata.

Uzasadnienie: analizując przepisy prawa pracy możemy rozróżnić dwa rodzaje stażu pracy:

1) ogólny – obejmuje wszystkie okresy zatrudnienia pracownika na podstawie umowy oraz również inne okresy jeśli na mocy przepisów szczególnych podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. okres odbywania studiów doktoranckich, praca w gospodarstwie rolnym itp.),

2) zakładowy – obejmuje wszystkie okresy zatrudnienia u jednego pracodawcy.

Zgodnie z art. 198 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), doktorantowi, który uzyskał stopień doktora, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czas odbywania studiów doktoranckich w wymiarze nie dłuższym niż 4 lata.