Zgodnie z art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy, chyba że są one zatrudniane ponownie u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą; oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

W razie oddelegowania pracownika do pracy u innego przedsiębiorcy, przy jednoczesnym utrzymaniu stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, nie trzeba powtarzać badań lekarskich. Jeżeli zaś podwładny jest zatrudniony przez innego pracodawcę w czasie, gdy w rodzimym zakładzie pracy korzysta z urlopu bezpłatnego, musi zostać skierowany na nowe badania

Źródło: Rzeczpospolita, 7 stycznia 2010 r., Izabela Rakowska-Boroń