Chodzi o nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2015.

Zwrot kosztów zatrudnienia

Nowe przepisy rozszerzą krąg osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem. Do kosztów tych możemy zaliczyć m.in. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych czy zakup urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie do wynagrodzeń
 
Projekt ustawy zakłada również złagodzenie warunku uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku zatrudnienia nowego pracownika niepełnosprawnego, warunkiem uzyskania na niego dofinansowania będzie wzrost zatrudnienia ogółem, a nie jak dotychczas wykazanie wzrostu ogółem i oddzielnie wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów dodatkowych

Ponadto pracodawca będzie mógł otrzymać dodatkowo zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwrot ten obejmuje 100% poniesionych wydatków, jednakże nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia.

Zmieniono także przepisy dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej. Po zmianach, pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu.

Refundacja szkoleń z PFRON
 
Zmieni się również wysokość refundacji kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) . Obecnie na wniosek pracodawcy poniesione koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. W projekcie nowelizacji obniżono intensywność tej pomocy do 70%.