Podstawę stanowi w tym zakresie art. 3 Dyrektywy 96/71, zgodnie z którym  warunki pracy pracowników delegowanych nie mogą być gorsze od tych, gwarantowanych pracownikom rodzimym. § 20 MiLoG potwierdza wyraźnie, że płaca minimalna przysługuje również pracownikom delegowanym do Niemiec przez pracodawców zagranicznych.

Zobacz także: Będą zmiany w delegowaniu pracowników za granicę

Na podstawie § 1 ust. 2 MiLog pracownikom wszystkich branż w Niemczech od 1 stycznia 2015r. przysługuje stawka 8,5 euro za godzinę. W przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji branżowych ustawa nie rozróżnia między wschodnimi i zachodnimi landami, a stawka w całych Niemczech jest taka sama. 

§ 2 ust. 1 MiLoG wskazuje, że zasadniczo wynagrodzenie powinno być wypłacone pracownikowi  najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego. Strony mogą jednak także ustalić na piśmie zastosowanie konta czasu pracy (§ 2 ust. 3 MiLoG). Nadgodziny za dany miesiąc mogą wówczas pozostać niewypłacone i  przeniesione na następny okres rozliczeniowy.

W zakresie odpowiedzialności za podwykonawców § 13 MiLoG wskazuje odpowiednie zastosowanie § 14 ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz, w skrócie: AEntG). Zgodnie z nim zamawiający odpowiada za dochowanie stawek płacy minimalnej przez przyjmujących zamówienie i ich podwykonawców. W praktyce oznacza to, że pracownik przyjmującego zamówienie, który nie otrzymał stawki minimalnej od swojego pracodawcy, może domagać się zapłaty od zamawiającego.

Zobacz także:  Delegowanie pracowników według nowej dyrektywy tematem październikowej konferencji

Ustawa w § 16 MiLoG wprowadza nowe regulacje w zakresie obowiązku meldunkowego dla pracodawców zagranicznych delegujący pracowników do pracy w Niemczech). Do zgłoszenia pracowników delegowanych w Urzędzie Celnym (Zollverwaltung) są zobowiązani pracodawcy w następujących branżach:

• budowlanej,

• gastronomicznej i hotelarskiej,

• w transporcie osób,

• w transporcie towarów, spedycji i logistyce,

• wędrownych artystów, cyrków i bud jarmarcznych,

• w gospodarce leśnej,

• w branży sprzątania budynków,

• montażu instalacji na targach,

• w obróbce mięsa.

W przypadku pracy tymczasowej do zgłoszenia pracowników tymczasowym zobowiązany jest natomiast niemiecki pracodawca użytkownik (§ 16 ust. 3). Obowiązki meldunkowe przewidziane w MiLoG j uzupełniają dotychczas istniejące przepisy w tym zakresie. Z § 18 AEntG wynika, że w każdej branży, w której znajduje zastosowanie ogólnie obowiązujący układ zbiorowy pracy, zagraniczni pracodawcy mają obowiązek zgłoszenia pracowników delegowanych do pracy w Niemczech. 

W wyżej wymienionych branżach ustawa o płacy minimalnej przewiduje w § 17 ust. 1 również obowiązek prowadzenia dokumentacji czasu pracy i przechowywania jej przez 2 lata. Obowiązek ten dotyczy również pracowników tymczasowych i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązek prowadzenie dokumentacji czasu pracy może ponadto nadal wynikać z innych przepisów lub zapisów ogólnie obowiązujących układów zbiorowych pracy. W branżach, dla których ustawa nie przewiduje obowiązku prowadzenia dokumentacji czasu pracy, pracodawca będzie ze względów praktycznych musiał zapisywać faktycznie przez pracownika przepracowane godziny, aby móc obliczyć prawidłowo wysokość jego wynagrodzenia. Nie będzie jednak zmuszony do przechowywanie tej dokumentacji przez okres 2 lat, jak wymaga tego § 17 MiLoG.

W przypadku mniejszych przewinień ustawa w § 21 przewiduje kary pieniężne w wysokości do 30.000 euro, w przypadku poważnych naruszeń przepisów nawet do 500.000 euro.

Więcej o płacy minimalnej i konsekwencjach jej wprowadzenia dla polskich firm oraz innych zmianach w delegowaniu pracowników do Niemiec na konferencji „ Delegowanie pracowników do Niemiec w kontekście zmian w prawie niemieckim i europejskim ”, która odbędzie się 28 października br. w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie www.sao.org.pl w zakładce „KONFERENCJA 2014”.