W kolejnych latach wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie stopniowo wzrastał. W 2012 r. i 2013 r. wyniesie do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, do 6 tygodni – w przypadku porodu mnogiego. Natomiast w latach 2014 i następnych wyniesie do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, do 8 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownica-matka dziecka. W dwóch przypadkach uprawniony do skorzystania z takiego urlopu jest także pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Jest to możliwe, jeżeli pracownica zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, a z pozostałej części tego urlopu będzie korzystał pracownik-ojciec wychowujący dziecko, albo pracownica wykorzysta podstawowy urlop macierzyński i nie będzie zamierzała korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek uprawnionego pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić uwzględnienia takiego wniosku. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko i ubiegający się o dodatkowy urlop macierzyński powinien wskazać we wniosku także termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka, jeżeli nie zamierza ona korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia (7 dni kalendarzowych) lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.
Ustawodawca dopuścił przy tym możliwość łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu. Jednak praca ta może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku uprawniony pracownik przez część dobowego wymiaru czasu pracy wykonuje pracę, natomiast na pozostałą część ma udzielony dodatkowy urlop macierzyński. Łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może nastąpić na pisemny wniosek uprawnionego pracownika składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w skróconym czasie. We wniosku należy określić wymiar czasu pracy oraz okres, w którym uprawniony pracownik zamierza jednocześnie wykonywać pracę i korzystać z takiego urlopu.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
Również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w 2010 r. i 2011 r. będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 2 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 3 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, 1 tygodnia – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.

W kolejnych latach wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie etapowo wzrastał i w 2012 r. i w 2013 r. wyniesie do 4 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 6 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, do 2 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego. Natomiast w 2014 i w latach następnych do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka i do 3 tygodni – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.
Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest uprawniony pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej, zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – i wykorzystał urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek składany przez uprawnionego pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu i pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie również istnieje możliwość łączenia korzystania z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

Za czas dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.).
W 2010 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia. Wymiar urlopu ojcowskiego w 2011 r. wyniesie także 1 tydzień, natomiast począwszy od 2012 r. będą to 2 tygodnie.
Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez pracownicę-matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także urlopu wychowawczego. Jedynym ograniczeniem będzie wiek dziecka. Wykorzystanie urlopu ojcowskiego jest bowiem możliwe do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.