Krok: zawarcie umowy z pracodawcą
Zajęcia praktyczne organizowane poza szkołą, odbywają się na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Powyższa umowa, którą należy zawrzeć w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu, powinna określać:
1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
2) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu;
3) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;
4) listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy;
5) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe) i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców;;
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;
7) prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków w zakresie bhp;
8) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów;
9) dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 6a.
Załącznikiem do umowy powinien być program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.
Krok: zapewnienie stanowisk szkoleniowych
Podmiot przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu jest obowiązany zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Krok: wyznaczenie instruktorów
Podmiot przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu wyznacza odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych.(...)

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP - to praktyczny przewodnik po procedurach, określających wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.