Zgodnie z art. 213-214 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Wymagania dotyczące pomieszczeń i warunków pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Niemniej pomieszczenia i urządzenia medyczne stanowią przedmiot odrębnych regulacji prawnych – zawartych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) – dalej r.w.d.l. Zgodnie z załącznikiem nr 2 r.w.d.l. kierownik ambulatorium (pracodawca) powinien zapewnić wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia tej placówki. W ambulatorium powinny być wydzielone pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne dorosłym oraz dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, jednak z zachowaniem rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych.

W ambulatoriach, w których są wykonywane zabiegi, należy urządzić gabinet diagnostyczno-zabiegowy, natomiast w ambulatoriach, w których nie są wykonywane zabiegi - wystarczy zapewnienie pokoju do przyjmowania pacjentów. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym r.w.d.l. dopuszcza połączenie funkcji zabiegowych i diagnostycznych z pobieraniem prób do analiz, ale pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego. Gabinety badań ginekologicznych oraz ambulatoria, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego – powinny mieć zapewnione bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym dodatkowo w bidet. W ambulatorium powinno znajdować się co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

W przypadku prowadzenia w ambulatorium sterylizacji, powinna być w nim urządzona sterylizatornia - ulokowana w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego (pod warunkiem zapewnienia rozdziału czasowego między wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji wyrobów medycznych lub innych przedmiotów lub materiałów a udzielaniem świadczeń zdrowotnych). W przypadku gdy sterylizatornia stanowi wydzielone miejsce w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, powinna być zlokalizowana poza drogami komunikacji i w odległości zapewniającej swobodny dostęp do miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, w trakcie którego może dojść do naruszenia ciągłości tkanek. Rozwiązanie przestrzenne sterylizatorni powinno zapewniać na każdym etapie technologicznym jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyjęcia materiału skażonego do punktu wydania materiału sterylnego.

Edward Kołodziejczyk