Obciążenie ogniowe 

Norma PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru jest nowelizacją PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, w stosunku, do której wprowadzono następujące zmiany:

  • zrezygnowano z opisu obliczeń obciążenia ogniowego przeliczanego na masę drewna, która po spaleniu się wydziela ilość ciepła równoważną ilość ciepła po spaleniu się materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej, składowisku materiałów palnych.
  • zmieniono nazewnictwo dotyczące pojęcia obciążenia ogniowego dostosowując je do nazewnictwa występującego w przepisach i normach europejskich poprzez nadanie mu nazwy gęstość obciążenia ogniowego, co oddaje sens fizyczny i matematyczny tego pojęcia. Niemniej jednak w wielu przepisach i Polskich Normach do czasu ich nowelizacji pozostanie równoważne pojęciu gęstość obciążenia ogniowego pojęcie obciążenie ogniowe,
  • dostosowano jednostki gęstości obciążenia ogniowego do jednostek występujących w przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
  • zrezygnowano z uwzględniania w obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego materiałów palnych wbudowanych w konstrukcję obiektu budowlanego, co warunkowo ustalanie klas odporności pożarowej budynków i ustalenie odległości pomiędzy budynkami oraz obliczani dla nich przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. Ustalono, że o doborze wyżej wymienionych parametrów decydują jedynie materiały palne składowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w pomieszczeniu, strefie pożarowej, składowisku materiałów palnych.
  • uporządkowano wykaz materiałów, posiadających określone ciepła spalania.