Odpowiedź:

Urlop rodzicielski pracownicy wydłuży się do 10 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie:

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy – art. 182[1e] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Jeżeli w okresie wydłużonego urlopu pracownik zamierza nadal łączyć urlop rodzicielski z pracą, wymiar wydłużonego urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy. W przypadku, gdy powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

We wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony.

Z pytania wynika, że pracownica urodziła dziecko 5 listopada 2015 r. i od 5 maja 2016 r. przebywa na urlopie rodzicielskim (26 tygodni do 2 listopada 2016 r.), przy czym od 1 lipca 2016 r. łączy ten urlop z pracą na ¼ etatu.  Okres, o który urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu należy więc obliczyć w następujący sposób (zakładając, że w okresie wydłużenia pracownica będzie nadal pracować na ¼ etatu):

17  x ¼ = 4,08
4,08 : (1 – ¼ ) = 5,44 tj. 5 tyg. i 3 dni.

Tym samym urlop rodzicielski pracownicy wydłuży się do 10 grudnia 2016 r. Pracownica powinna powrócić do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy od 11 grudnia 2016 r.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  25.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów