Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181) – dalej r.z.m.i.m. zabezpieczenie to zapewniają: 1) zespoły wyjazdowe, 2) patrole ratownicze, 3) punkty pomocy medycznej.
Wśród zespołów wyjazdowych wyróżnia się zespoły bez lekarza, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego oraz zespoły z lekarzem, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego. Patrol ratowniczy składa się z co najmniej dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada wyposażenie określone w § 4 r.z.w.m.i.m. (torba ratunkowa z wyposażeniem, środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej). W punkcie pomocy medycznej obecne są co najmniej dwie osoby, w tym: 1) lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz 2) ratownik medyczny lub 3) pielęgniarka systemu.
Osoby wchodzące w skład zabezpieczenia medycznego oznakowuje się przez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim „RATOWNIK”, „RATOWNIK MEDYCZNY” albo „PIELĘGNIARKA” oraz w języku angielskim: „MEDICAL STAFF”. Lekarzy wchodzących w skład zabezpieczenia medycznego oznakowuje się poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim „LEKARZ” oraz w języku angielskim „DOCTOR”.
Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej, jak również imprezy masowej podwyższonego ryzyka oraz meczu piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w sposób określony w § 2 i 3 r.z.m.i.m.
Zgodnie z § 8 r.z.m.i.m. organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, powiadamia najbliżej położony od miejsca jej odbywania szpital posiadający szpitalny oddział ratunkowy albo szpital, posiadający co najmniej: oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową i oddział chorób wewnętrznych, podając lokalizację, rodzaj oraz przewidywaną liczbę uczestników organizowanej imprezy masowej. W przypadku imprezy masowej z udziałem ponad 10.000 uczestników organizator imprezy masowej wyznacza koordynatora medycznego imprezy.