W dniu 21 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. poz. 704).

Opublikowany 21 maja jednolity tekst ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1623),

2) ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),

3) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt K 43/12 (Dz. U. poz. 684),

4) ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682),

5) ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Ewa Saj