22 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w resorcie pracy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiana podyktowana jest koniecznością prawidłowego wykonania dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi o zasadę równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i pracy.

Nowelizacja przewiduje doprecyzowanie art. 176 Kodeksu pracy, w którym zapisano, że prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. W Kodeksie pracy (art. 176 § 2) zawarto upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zawierającego wykaz prac, których kobiety w ciąży i karmiące piersią nie będą mogły wykonywać ze względu na to, że mogłyby one niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Chodzi o prace związane m.in. z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, czy warunkami, w jakich praca jest wykonywana. Przy określaniu wykazu powinna być wykorzystana wiedza na temat wpływu warunków wykonywania pracy i czynników środowiska pracy na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Przez określenie „wpływ na przebieg ciąży" należy rozumieć również wpływ warunków wykonywania pracy i czynników środowiska pracy na rozwój płodu. Dyrektywa Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (która będzie wdrażana rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy) wymaga, aby podczas oceny ryzyka związanego m.in. z oddziaływaniem czynników biologicznych uwzględnić ryzyko, jakie te czynniki mogą stanowić dla kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci.

Przewidziane zmiany spowodują konieczność znowelizowania ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. W obu aktach zostaną uwzględnione zakazy wykonywania przez kobiety (żołnierzy) obowiązków służbowych, funkcji lub zadań służbowych, które są niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 23 marca 2016 r.