Do tej pory kobieta, która urodziła dziecko otrzymywała zasiłek macierzyński (pod warunkiem, że była ubezpieczona) oraz tysiąc złotych jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).
Po zmianach, tysiąc tych miesięcznie świadczenia rodzicielskiego będzie się należało młodym matkom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie będzie wypłacane przez 52 tygodnie w razie urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, a gdy dzieci jest dwoje – przez 65 tygodni, troje – 67 tygodni, czworo – 69, przy piątce i więcej – 71 tygodni.

 
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny otrzymują zasiłek macierzyński, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz gdy jeden z rodziców lub opiekun nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie się należało w razie zbiegu z inną formą wsparcia na to samo dziecko: świadczeniem rodzicielskim, dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym lub zasiłkiem dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Świadczenie nie będzie się należało również wtedy, gdy na to dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Ustawa przewiduje sytuacje, w których świadczenie może pobierać ojciec dziecka, rodziny zastępcze i rodzice adopcyjni i opiekunowie faktyczni dziecka.
Nowe przepisy określają okoliczności, w których świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone. Pierwsza to taka, w której matka pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało  jednemu z rodziców w wysokości różnicy między jego kwotą, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeśli świadczenie będzie się należało za niepełny miesiąc, to zostanie ono proporcjonalnie zmniejszone do liczby dni, za które przysługiwało.
Dowiedz się więcej z książki
Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 
 
Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci oraz jedno świadczenie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

Przepisy przejściowe są korzystne dla matek, które urodziły jeszcze w tym roku, a od narodzin nie minie 52 tygodnie, a w przy ciąży mnogiej – 71 tygodni. Pomoc będzie im przysługiwała od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia lub nieco dłużej w przypadku rodziców wieloraczków.