Na mocy tej nowelizacji w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części B „Pyły” wprowadzono pkt 13 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla frakcji wdychalnej pyłów drewna – z wyjątkiem pyłów drewna buku i dębu oraz frakcji wdychalnej pyłów drewna buku i dębu. Odnośnik nr 5 otrzymał brzmienie: „ Wartość tego NDS dotyczy również pyłów mieszanych zawierających pyły buku i dębu.”