Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 52) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się w jednostce wskazanej przez organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i organu prowadzącego jednostkę
Dyrektor jednostki ustala program stażu adaptacyjnego przygotowującego do nauczania przedmiotu lub przedmiotów albo prowadzenia zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, po przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy, zakresu wykonywanego zawodu w państwie wnioskodawcy, z uwzględnieniem zakresu wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, określonych dla nauczyciela danego przedmiotu nauczania lub rodzaju prowadzonych zajęć.
Staż adaptacyjny jest odbywany zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w zakresie, w jakim o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca, oraz posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia dyrektor jednostki. Opiekun stażu adaptacyjnego raz w miesiącu informuje dyrektora jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu adaptacyjnego. W każdym czasie organ prowadzący postępowanie może kontrolować prawidłowość przebiegu stażu adaptacyjnego. Oceny nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego umiejętności dokonuje organ prowadzący postępowanie na podstawie opinii sporządzonej wspólnie przez dyrektora jednostki oraz opiekuna stażu adaptacyjnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego stażu.
Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej. Test składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 10% stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi. Test umiejętności przeprowadza komisja, składająca się z co najmniej 3 osób, powoływana przez dyrektora jednostki przeprowadzającej ten test. W przypadku złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku tego testu może wystąpić: 1) do komisji o weryfikację wyniku lub 2) do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o ponowne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.
Omawiane rozporządzenie weszło w życie 10 stycznia br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 421), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r.