Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 855) – dalej r.b.l.p.o. określa sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania tych badań, wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badania.
Zgodnie z § 3 r.b.l.p.o. badanie lekarskie obejmuje: 1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego; 2) badania specjalistyczne (okulistyczne i psychiatryczne); 3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza, że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej.
W myśl § 4 r.b.l.o.p. badanie psychologiczne obejmuje: 1) ocenę sprawności intelektualnej; osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach oraz poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej; 2) inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego psychologa, że są one niezbędne do prawidłowej oceny zdolności psychicznej osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej.
Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej przeprowadza się na wniosek tej osoby, zaś osoby posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej - na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
Po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz na podstawie opinii uprawnionego psychologa uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do r.b.l.o.p. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, uprawniony lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego i przekazuje niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem poufności, właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie.