Dnia 5 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 274, poz. 1621).

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) – dalej r.n.d.s. zmieniono wartości NDS, NDSCh i NDSP m.in. dla fenolu, kadmu i jego związków nieorganicznych, kobaltu, kwasu siarkowego (VI), siarkowodoru i bromoetenu.

Zmodyfikowane zostało również pojęcie mikroklimatu zimnego w rozumieniu załącznika nr 2 do r.n.d.s. Po nowelizacji mikroklimat zimny odnosi się do warunków środowiska termicznego, dla których wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) wynosi –2 lub mniej. Dopuszczalne wychłodzenie ogólne organizmu określa wartość wskaźnika IREQmin (m2·K·W-1), która zależy od warunków środowiska termicznego, metabolizmu (wydatku energetycznego) oraz parametrów odzieży (izolacyjności i przepuszczalności powietrza). Wartości dopuszczalnego czasu narażenia w zależności od wskaźnika wychłodzenia miejscowego organizmu określono w nowo dodanej tabeli 2a.