Odpowiedź: pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu dodatkowego, o którym mowa w art. 19 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - dalej u.r.z.n., na takich samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku pozostałych pracowników. 

Uzasadnienie: zgodnie z art. 19 ust. 1 u.r.z.n. osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Urlop ten ma zastosowanie do wszystkich pracowników bez względu na warunki wykonywania przez ich pracy, a także do wykonawców pracy nakładczej – na zasadach przewidzianych w § 14a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Wyjątki od zasady prawa do dodatkowego urlopu przysługującego pracownikom niepełnosprawnym przewidziano w art. 19 ust. 2 i 3 u.r.z.n. Zgodnie z tymi przepisami urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, a jeżeli wymiar urlopu przysługującego na podstawie przepisów odrębnych jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy, o którym mowa w art. 19 u.r.z.n.

Należy wskazać, że przepisy art. 17 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.z.p.t., nie wyłączają ani nie modyfikują uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynikających z u.r.z.n. Warto nadmienić, że pracownikowi tymczasowemu przysługują także uprawnienia, o których mowa w art. 15-20 u.r.z.n. – na zasadach określonych w u.r.z.n. oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) mającym zgodnie z jej art. 66 posiłkowe zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w u.r.z.n.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych