Czy w trakcie rekrutacji nowych pracowników pracodawca ma prawo pytać ich czy są członkami jakiegoś ugrupowania politycznego?
Zdaniem GIODO podstawą do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników są przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy, oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Przepisy prawa pracy nie przewidują gromadzenia przez pracodawcę informacji o przynależności partyjnej kandydata do pracy to wymaganie jej przez pracodawcę jest zabronione, nawet jeśli osoba taka wyrazi na to swoją zgodę. Potwierdza to jest wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r. (I OSK 249/09, LEX nr 553777) – które ma związek z gromadzeniem za zgodą pracownika innych danych niż przewiduje k.p. – w którym sąd m.in. wskazał, że brak równowagi w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych. Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 Kodeksu pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Maciej Kasperowicz, 24 maja 2010 r.