W wyroku z dnia 3 marca br., K 23/09 Trybunał Konstytucyjny po raz trzeci opowiedział się za konstytucyjnością przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) – dalej u.e.p.

Skarżący – Forum Związków Zawodowych próbował wykazać, że u.e.p. niesłusznie różnicuje sytuację osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w zależności od daty jej rozpoczęcia. W ocenie FZZ niezgodnym z Konstytucją RP jest także ograniczony wykaz prac uprawniających do emerytury pomostowej, pomijający m.in. zatrudnienie w nocy, w hałasie, w pomieszczeniach zamkniętych.

W uzasadnieniu wyroku TK podkreślił, że prawo do emerytury pomostowej jest z założenia uprawnieniem o charakterze szczególnym, przysługującym osobom wykonującym konkretne prace, a nie całym grupom branżowym. Dlatego też pominięcie wskazanych przez wnioskodawcę rodzajów prac nie narusza zasady ochrony praw nabytych. TK stwierdził również, że prawo do omawianego świadczenia może przysługiwać tylko osobom, które podjęły określoną pracę przed 1 stycznia 1999 r. Do tej daty nikt nie mógł nabyć takiego uprawnienia, toteż nie może być mowy o naruszeniu zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 marca 2011 r., Bożena Wiktorowska