Działalność nierejestrowa będzie dotyczyć drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Działalność taka nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i brak składek ZUS z tego tytułu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku będzie 1050 zł). Dochody z działalności nierejestrowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Taka forma działalności będzie dostępna dla osób, które nie prowadziły w ostatnich 60-ciu miesiącach działalności gospodarczej. Jeśli biznes się rozwinie i przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w którymś miesiącu określoną wysokość, działalność ta będzie uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Drugim elementem „pasa startowego dla nowych firm” ma być ulga na start – osoby, które założą działalność gospodarczą, zyskają fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni, jak to jest obecnie. Po tym 6-miesięcznym okresie i zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał jeszcze, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

 [-DOKUMENT_HTML-]

Dopiero więc po upływie 2,5 roku od rozpoczęcia działalności , jeśli przedsiębiorca zdecyduje się dalej prowadzić swój biznes, będzie musiał płacić pełny ZUS, czyli składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy wymiaru, wynoszącej co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Opisywane propozycje to elementy Konstytucji Biznesu, która ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw, które, zgodnie z zapowiedziami rządu, mają odmienić polska rzeczywistość gospodarczą. Projekt zmian, przyjęty 14 listopada przez Radę Ministrów, trafi teraz do prac parlamentarnych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ulgi na start. Te przepisy mają zacząć obowiązywać 31 marca 2018 r.