Zgodnie z zapowiadanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmianami, wydłużeniu ulegnie czas otrzymywania zasiłku przez bezrobotnych samotnych rodziców oraz nastąpi zrównanie ich prawa z bezrobotnymi pozostającymi w związku małżeńskim.

Proponowana zmiana ustawy o promocji zatrudnienia dotyczyć będzie art. 73 ust 1 pkt 2 lit. c. Zgodnie z tym przepisem okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 15. Kumulatywnie musi być spełniony warunek, że małżonek osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do takiej pomocy finansowej przez współmałżonka. Zdaniem Ministra Pracy konieczne jest zrównanie długości zasiłków samotnych rodziców z tymi w związku małżeńskim. Zmiana ma nastąpić przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, stan z dnia 7 lutego 2012 r..