O propagowaniu pozytywnych wzorców i najlepszych inicjatyw, służących stworzeniu społecznej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inicjowaniu nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców rozmawiamy z Małgorzatą Romaniuk, kierownikiem projektu Warmińsko - Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (WaMaBOSS).

Czym jest Forum WaMaBOSS?
M.R.: WaMaBOSS jest innowacyjną platformą wymiany doświadczeń, która ma wspomóc region Warmii i Mazur w budowaniu świadomego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o CSR. Idea CSR jest rozumiana jako szczególne poszanowanie i dbałość przedsiębiorców zarówno o rozwój lokalnych społeczności, środowisko naturalne, jak i spełnianie wysokich norm zarządzania w bieżących działaniach.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - skąd pomysł?
M.R.: W Polsce strategie CSR funkcjonują głównie w dużych, zagranicznych korporacjach. W 2010 roku w „Rankingu odpowiedzialnych firm” pojawiło się 50 firm zagranicznych i zaledwie
20 polskich. Większość naszych przedsiębiorstw nastawiona jest na przetrwanie i maksymalizację zysków. Rzadko planują swoje działania z wyprzedzeniem, a CSR często postrzegany jest wyłącznie jako koszt dla firmy, a nie jako długofalowa inwestycja. W polskich firmach nie widać wyraźnej chęci do zmian. Dlatego też celem działań Forum WamaBOSS jest propagowanie dobrych wzorców wdrażania strategii CSR w model funkcjonowania firmy w taki sposób, by przynosił on wymierne korzyści w dłuższej perspektywie. Dzięki temu mamy szansę budować świadomość, zrozumienie i poparcie społeczne dla działań z zakresu CSR podejmowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu Warmii i Mazur, a tym samym wspierać budowanie ich przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego Warmia i Mazury?
M.R.: Forum WaMaBOSS powstało w odpowiedzi na przyjętą przez samorząd województwa warmińsko - mazurskiego strategię rozwoju regionu opierającą się m.in. o promocję społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategie społecznej odpowiedzialności biznesu są innowacją w zakresie zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie. Specyfika rynku oraz obecny kapitał gospodarczy
woj. warmińsko - mazurskiego są idealnym przykładem i modelem, w którym inicjowanie strategii CSR, a także propagowanie dobrych praktyk przedsiębiorstw działających na terenie województwa może w istotny sposób wspierać rozwój gospodarczy oraz stać się atrybutem regionu Warmii i Mazur.

Jaki jest główny cel projektu?
M.R.: Głównym celem jest promowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu. Pragniemy zachęcić przedsiębiorców do przystąpienia do Forum i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Forum WamaBOSS ma również za zadanie inspirowanie i inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności pracodawców, a także promowanie społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw poprzez przyznanie przez Marszałka Wojewódzkiego statuetek i wyróżnień w konkursie „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS”.

Proszę powiedzieć nam coś więcej na temat konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.
M.R.: Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z woj. warmińsko - mazurskiego, którzy swoją działalnością sprzyjają wdrażaniu najwyższej jakości produktów, usług bądź procesów zarządzania,
 a także wspierają rozwój lokalnych społeczności i szanują środowisko naturalne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2014 roku. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród będzie miało miejsce 26 czerwca 2014 roku.

Kto może w uczestniczyć w konkursie?
M.R.: Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko - mazurskiego, które prowadzą działalność gospodarczą. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna bądź organizacja posiadająca osobowość prawną. Zapraszamy do udziału wszystkich przedsiębiorców, którzy w ramach własnej działalności korzystają z narzędzi CSR i postępują w sposób odpowiedzialny i etyczny.

Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie za rozmowę i zapraszamy przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur do udziału w konkursie.