Odpowiedź

Ewakuacja to uporządkowany ruch osób do miejsca bezpiecznego w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa. Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku jest jednym z najważniejszych elementów ochrony przeciwpożarowej. Właściciel lub zarządca obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie ewakuacji to okazja na weryfikację istniejących procedur, stopnia przygotowania pracowników i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji, to także okazja do sprawdzenia sprawności systemów bezpieczeństwa w budynku (system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, systemy kontroli dostępu, systemy oddymiania, oświetlenie awaryjne).

Przepisy nie precyzują, jak zorganizować ewakuację i na której zmianie. Ważne, aby była zorganizowana, a uwagi z przeprowadzonej ewakuacji dotarły do pracowników na wszystkich zmianach.

Przy organizacji pracy trzyzmianowej próbną ewakuację można organizować na przełomie dwóch zmian, np. między pierwszą i drugą (jeśli pierwsza zmiana się kończy np. o 14.00, a druga zaczyna od 14.00 próbną ewakuacje organizujemy o 14.00), czy między trzecią i pierwszą. Przy cyklicznej organizacji, ewakuacja obejmie wszystkich pracowników na wszystkich zmianach.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów