Obecnie becikowe należy się każdej rodzinie na każde urodzone dziecko w wysokości 1000 zł. Świadczenie wypłacają urzędy miasta lub gminy nie badając stanu dochodów rodziny. Rząd uznał, że zasadnym jest ograniczenie prawa do świadczenia wyłącznie do rodzin, których dochody nie przekraczają progu podatkowego. Zgodnie z wyliczeniami kwotą tą jest

1922 zł na osobę w rodzinie i to kryterium będzie decydowało o przyznaniu pomocy w związku z urodzeniem dziecka, przyznawanej poza systemem świadczeń rodzinnych.
 
Pierwotnie rząd zaproponował pozostawienie wysokości wsparcia na takim samym poziomie jak obecnie. A zatem, becikowe należałoby się, po spełnieniu warunków co do wysokości dochodu, w wysokości 1000 zł. Wedle projektu prawo do niego mieliby matka lub ojciec dziecka albo opiekun prawnemu bądź faktyczny dziecka.
Podczas drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawkę przewidującą podwyższenie kwoty jednorazowej zapomogi z tysiąca złotych do 1200 zł. Posłowie argumentowali, że podwyżka ta pochodziłaby z oszczędności spowodowanych ograniczeniem prawa do przyznawania becikowego bez względu na wysokość dochodów. Ze względów proceduralnych projekt ustawy skierowany został skierowany do prac w komisjach sejmowych.
Zmiany w ustawie mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Rodzice ubiegający się o wsparcie będą musieli udokumentować wysokość dochodu na osobę w rodzinie na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Rząd szacuje, że wskutek zmian prawo do becikowego utraci ok. 1,89 proc. rodziców, a wydatki budżetu na jego wypłatę będą niższe o 39 mln zł.
Jednocześnie projekt zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym na dzieci urodzone do końca tego roku będzie przysługiwało becikowe na obecnych zasadach.

Tak samo jeśli chodzi o dzieci objęte opieką prawną, faktyczną albo przysposobione - zapomoga będzie przyznana każdej rodzinie jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia w życie zmian.