W I kwartale 2018 r. na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku zgłoszono 15.900 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Z tego 15.769 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (tj. o 5,3 proc. mniej niż przed rokiem), 99 osób – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 10,0 proc. mniej), wypadkom śmiertelnym – 32 osoby (o 31,9 proc. mniej niż w I kw. 2017 r.).

W podziale terytorialnym kraju najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w województwach:
- dolnośląskim i podlaskim (po 1,50),
- opolskim (1,46)
- warmińsko-mazurskim (1,44)

najniższe zaś w:
- mazowieckim (0,79),
- małopolskim (0,94),
- świętokrzyskim (1,01).

Czytaj też: Nieprawidłowe zachowanie pracownika najczęstszą przyczyną wypadku przy pracy >

Niebezpieczne branże

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej, najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w sekcjach PKD:
- Górnictwo i wydobywanie (3,05),
- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,45)

najniższe w sekcji:
- Informacja i komunikacja (0,26)
- Pozostała działalność usługowa (0,31).

Klasyfikacja wypadków

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

— za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą;

na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe;

za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas:
   * uprawiania sportu przez osobę pobierającą stypendium sportowe; 
   * wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; 
   * pełnienia mandatu posła (w kraju lub w Parlamencie Europejskim) lub senatora, pobierającego uposażenie;
   * odbywania szkolenia lub stażu związanego z pobieraniem przez absolwenta stypendium;
   * wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni, pracy na rzecz tych spółdzielni;
   * wykonywania lub współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług;
   * wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej;
   * wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;
   * odbywania zastępczych form służby wojskowej;
   * nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć osoby poszkodowanej na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, albo trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.