1. Maszyny
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24 z późn. zm.):
 zastąpiła dyrektywę ta zastąpiła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. Urz. WE L 207 z 23.07.1998, s. 1);
 implementowana przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
2. Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24):
 zastąpiła dyrektywę Rady nr 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE L 139 z 23.05.1989, s. 19 z późn. zm.) oraz dyrektywę Rady nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniającą dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993, s. 1);
 implementowana przez ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556 z późn. zm.) - weszła w życie dnia 20 lipca 2007 r.
3. Proste zbiorniki ciśnieniowe
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/105/WE z dnia 16 września 2009 r. odnosząca się do prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 264 z 8.10.2009, s. 12):
 zastąpiła dyrektywę Rady nr 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 220 z 8.08.1987, s. 48 z późn. zm.), dyrektywę Rady nr 90/488/EWG z dnia 17 września 1990 r. zmieniająca dyrektywę 87/404/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 270 2.10.1990, s. 25) oraz dyrektywę Rady nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniającą dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993, s. 1);
 implementowana przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz.2171).
4. Wyposażenie używane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/9/WE z dnia z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Urz. WE L 100 z 19.04.1994, s. 1 z późn. zm.):
 implementowana przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).
5. Emisja hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. o zbliżeniu przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001, s. 29 z późn. zm.):
 implementowana przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.).
6. Niskonapięciowy sprzęt elektryczny
Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006, s. 10):
 zastąpiła dyrektywę Rady nr 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (Dz. Urz. WE L 77 z 26.03.1973, s. 29) oraz dyrektywę Rady nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniającą dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993, s. 1).
Obecnie obowiązujące przepisy rozdzielają jednoznacznie wyroby podlegające dyrektywie 2006/95/WE i dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, która również uwzględnia wymagania elektryczne. Norma PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część1: Wymagania dotycząca wyposażenia elektrycznego maszyn jest zharmonizowana z obiema wymienionymi dyrektywami i dlatego w deklaracji zgodności WE wystarczy uwzględnić tylko nową dyrektywę maszynową i przywołać, jeżeli jest to niezbędne lub pożądane, tę normę.
7. Posumowanie
Wyżej wymienione akty prawne dotyczą producentów maszyn. Muszą oni ustalić, jakimi dyrektywami objęty jest ich wyrób już na etapie projektowania. Wyrób musi spełniać wymagania dyrektyw, gdy jest wprowadzany na rynek po raz pierwszy i/lub oddawany do użytkowania. Zastosowane dyrektywy powinny być wymienione w deklaracji zgodności.
Pracodawca, o ile nie jest producentem powinien mieć wiedzę ogólną o obowiązywaniu wymienionych aktów prawnych, potrzebną do sprawdzenia czy w deklaracji zgodności zakupionej maszyny jest odniesienie do dyrektyw i polskich aktów implementacyjnych.
Pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn.