W 2014 r. waloryzacja odbyła się na zasadach ogólnych, a więc przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Należy wskazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie należy składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, tj. w wysokości przysługującej na dzień 28 lutego 2014 r. Wypłacane świadczenia – w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 r. - będą więc mnożone przez wskaźnik waloryzacji.

Należy wskazać, że waloryzacja obejmie świadczenia przyznane przed terminem waloryzacji.

Zgodnie z brzmieniem ustawy emerytalnej, wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych jest natomiast średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację.

Wskaźnik waloryzacji wynosi w 2014 r. 101,6% komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. (M. P. poz. 150).