"Jest to o ponad 120 tysięcy godzin pracy więcej niż rok wcześniej" - dodał Wacławek.

Skierowani przez Służbę Więzienną osadzeni pracowali na cele charytatywne i w ramach prac publicznych. Małopolscy więziennicy współpracowali przy tym z ponad 200 instytucjami – z organizacjami charytatywnymi, organizacjami pożytku publicznego, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

W niektórych przypadkach zatrudnienie było elementem kompleksowych programów readaptacji, jak w przypadku więźniów pracujących w domach pomocy społecznej, hospicjach czy przy ochronie środowiska naturalnego.

Jak podkreślił kpt. Wacławek, dla więzienników praca więźniów poza murami posiada wartość resocjalizacyjną: sprzyja społecznej readaptacji więźniów i ułatwia przygotowanie do zwolnienia, m.in. poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Zatrudnienie umożliwia również więźniom zdobycie nowych kompetencji, zachowanie odpowiedniej sprawności zawodowej, a w przypadku pracy odpłatnej również zgromadzenie środków finansowych na przyszłość.

"Z perspektywy społeczeństwa, nieodpłatne zatrudnienie osadzonych poza więzieniami jest jednym ze sposobów obniżenia kosztów społecznych funkcjonowania więzień i redukcji szkód wyrządzonych przestępczością" – podkreśla kpt. Wacławek.

W 2012 roku zakłady karne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie zatrudniały miesięcznie średnio 1 727 osadzonych. 1163 z nich pracowało nieodpłatnie, z czego ok. 500 osób miesięcznie kierowanych było do prac publicznych i na rzecz instytucji charytatywnych. Z kolei ok. 564 osadzonych pracowało odpłatnie, tylko ok. 70 z nich dla kontrahentów zewnętrznych. "O tak niskim poziomie zatrudnienia osadzonych przez pracodawców zewnętrznych zadecydowały przepisy i wysokie koszty" - powiedział kpt. Wacławek.

W jednostkach penitencjarnych OISW w Krakowie od kilku lat wzrasta liczba godzin przepracowanych przez osadzonych na cele społeczne. W 2010 roku było ich ponad 388 tys., w 2011 - 482 tys. godzin, a w 2012 - ponad 611,5 tys. godzin. "Efektem tych działań są podziękowania, wyróżnienia i nagrody, m.in. tytuł Filantropa Roku w Krakowie, wyróżnienie Fundacji im. Brata Alberta, czy ostatnio otrzymana przez Zakład Karny w Nowym Sączu nagroda w konkursie dobroczynności +Ziarnko Gorczycy+" - powiedział kpt. Wacławek.

We wszystkich 11 jednostkach penitencjarnych wchodzących w skład OISW w Krakowie jest 6055 miejsc. Pod koniec grudnia w zakładach tych przebywało 5687 osadzonych - w tym 5128 skazanych i 559 tymczasowo aresztowanych.